Energieffektivisering av fastigheter

Energieffektivisera vid nyproduktion

Allt fler arkitekter väger in energiperspektivet för att kunna få miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad och BREEAM. Att redan på ritningsstadiet tänka på energieffektivisering och skapa rätt förutsättningar för en miljöcertifiering höjer på sikt även hela fastighetens värde. Dels för att du får en mer kostnadseffektiv drift, dels för att både fastighetsägare och hyresgäster ställer allt högre krav på certifieringar inom hållbarhet. Med hjälp av beräkningsprogram, som vare sig är särskilt dyra eller svåra, kan arkitekten få en bild av byggnadens energieffektivitet. Genom att föra in olika värden om hur fastigheten värms upp och kyls ner, ventilationslösning, fönsterstorlek och placering av radiatorer kan förbättringar i energiprestanda justeras fram.

Hur gör man äldre byggnader mer hållbara?

Äldre byggnader har ofta dålig isolering och föråldrade system för värme, ventilation och kyla. Möjligheterna till energieffektivisering och en mer klimatsmart drift är med andra ord stora. Första steget för att göra en byggnad mer miljömässigt hållbar är att analysera nuläget och göra en energianalys. Genom att till exempel jämföra kostnader för värme och varmvatten med likvärdiga byggnader får du en uppfattning om den egna användningen. Att uppgradera sina tekniska system och få till rutiner för service och underhåll är också viktiga faktorer för ett mer klimatsmart fastighetsägande. Eftersatt underhåll är vanligt och leder i sin tur till ett försämrat inomhusklimat trots att bristerna många gånger är enkla att åtgärda. Det kan exempelvis handla om smuts i ventilationskanalerna. Vissa åtgärder återbetalar sig nästan direkt, andra ger en omedelbar klimatvinst men återbetalar sig först på sikt. Genom att använda en digital automationslösning är det även enkelt att övervaka driften av ventilation, värme, kyla och belysning samt se till att alla fastighetssystem fungerar optimalt.

GK effektiviserar din energiförbrukning

Oavsett om det handlar om nya eller befintliga byggnader kan vi på GK hjälpa dig att hitta lönsamma sätt för energieffektivisering. För nya byggnader kan vi vara med redan på riktningsstadiet och bidra med vår kunskap kring vad som behövs för att optimera energiprestandan. För befintliga byggnader hjälper vi dig att se över befintliga system och ger förslag på vilka åtgärder som behövs för att förbättra teknik och rutiner. Där det är mer lönsamt och försvarbart ur ett miljö- och klimatperspektiv att investera i ny teknik föreslår vi vilka investeringar som bör göras. Tillsammans kommer vi överens om mål och genomförandeplan – sedan är det upp till oss att leverera.