Energieffektiviseringar kan bli krav från EU

1. februari 2022
EU diskuterar just nu ett nytt förslag om energieffektivisering av byggnader. Minimikrav för energiprestanda är redan verklighet i flera länder. Så här skulle det påverka den svenska fastighetsbranschen.

EU:s klimatmål om att minska CO2-utsläppen med 55 procent till 2030 kommer att påverka alla delar av samhället. Fastighetsbranschen är inget undantag. Just nu diskuteras förslaget MEPS, som innebär obligatoriska krav på miniminivåer för energiprestanda i befintliga byggnader. Tanken är att kraven ska inkluderas i energiprestandadirektivet som en del av EU:s renoveringsvåg. Exakt hur MEPS kommer att utformas är i dagsläget inte färdigställt, men sannolikheten är hög att den svenska fastighetsbranschen framöver kommer att få anpassa sig till detta i någon form.

– Tittar man på internationella erfarenheter och vad som kommunicerats från EU-kommissionen bygger ett MEPS-regelverk på tre delar: minimikrav för energiprestanda för vissa befintliga byggnader, tröskelpunkter, det vill säga när kraven ska gälla samt sanktioner om kraven inte uppfylls. Så det är nog vad vi kan förvänta oss, säger Rikard Silverfur, chef Hållbarhet och Utveckling på Fastighetsägarna till Förvaltarforum.

MEPS är redan i dag verklighet i Frankrike och Nederländerna. I Frankrike kommer uthyrning av hyresbostäder med energiklass G förbjudas från och med 2028. Därefter kommer regelverket successivt skärpas. 2034 och framåt får endast hyreshus med energiklass E eller bättre hyras ut. I Nederländerna är det initialt kontorsbyggnader som berörs. Endast kontor med sämst energiklass C får hyras ut från 2023. Och från 2030 väntas kraven skärpas så att enbart hus med energiklass A får hyras ut.

Men för att EU-kommissionens förslag ska kunna implementeras i övriga medlemsländer kommer det sannolikt att anpassas efter de förutsättningar som råder i varje enskilt medlemsland. Det är också svårt att veta exakt när MEPS införs eftersom förslaget först kommer att förhandlas mellan kommissionen, parlamentet och rådet.

– Tunga instanser som Europarådet kommer att värna ett stort mått av anpassningsbarhet för respektive land. Till det ska behovet av långsiktighet och tid för anpassning för träffade fastighetsägare balanseras mot behov av att snabbt minska utsläppen, säger Rikard Silverfur till Förvaltarforum.

Sverige har kommit relativt långt i energieffektiviseringen av byggnader men en tredjedel av alla fastigheter med lokaler och bostäder har energiklass F eller G, enligt Energideklarationsregistret. Dessa skulle inte kunna hyras ut utan renovering, i alla fall baserat på hur MEPS har implementerats i andra länder.