Energikartläggning

En energikartläggning ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Kartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan göra för att minska sina kostnader, minska sin energianvändning och öka sin energieffektivitet.

GK har flera certifierade energikartläggare som kan hjälpa dig och din verksamhet att genomföra en energikartläggning för att uppnå kraven och målen. 

Lag på att genomföra energikartläggningar 

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. 

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst var fjärde år. 

Stora företag berörs 

Enligt lagen berörs endast stora företag, där företag definieras som varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. 

Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Även offentliga verksamheter kan räknas som företag. Med stora företag menas företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. 

Läs också:

Energideklarationer
Läs mer

Läs också:

Energiuppföljning
Läs mer