Hälsa, miljö och säkerhet på GK

GK är verksam i en bransch där risken för olyckor är stor. Vi är därför angelägna om att främja en företagskultur som gör arbetsmiljön säker och hälsosam för alla våra medarbetare och samarbetspartners.

Vi menar att ett professionellt förhållningssätt till HMS, med fokus på förbättringsåtgärder, resulterar i en säker och inkluderande arbetsmiljö samt förbättrad lönsamhet för koncernen. 

Genom att bedriva ett systematiskt och målinriktat arbetsmiljöarbete ska GK vara en drivande kraft i branschen, och företagets budskap till anställda, marknaden och samhället är att det är handlingarna som räknas. Vårt HMS-arbete ska skapa trygghet och en förtroendefull relation mellan medarbetare, kunder och leverantörer.

Hur jobbar GK förebyggande? 

Arbetsskador och annan oönskad påverkan på hälsa, miljö och material, såväl fysiska som psykosociala faktorer, ska identifieras och åtgärdas. GK:s interna HMS-system ska säkerställa att alla medarbetare rapporterar in HMS-tillbud så att åtgärder kan vidtas och oönskade händelser och sjukfrånvaro undvikas. 

GK fokuserar därför på utbildning, rutiner, samarbete och kultur. Även öppenhet och inkludering är viktiga faktorer för att vi ska lyckas tillsammans. 

För att minska förekomsten av frånvaro och arbetsrelaterade skador har vi på GK utsett särskilda skyddsombud på våra avdelningskontor och ute på projekten. Vi på GK tror på att en noggrann uppföljning och öppen dialog är avgörande för att vi ska kunna bygga upp en bra kultur och skapa en trygg och inkluderande arbetsplats.  

GK:s koncernpolicy gällande HMS – en gemensam plattform för alla länder 

GK:s HMS-arbete förankras i vår koncernpolicy, vilken är gemensam för Danmark, Sverige och Norge. I policydokumentet beskrivs övergripande vad vi menar med HMS inom GK, samt vilka handlingar som är betydelsefulla för att vi ska kunna säkerställa en bra och trygg kultur för alla som jobbar med eller inom GK.  

Vi gör internrevisioner av vårt HMS-arbete, vilket är förankrat i vår koncernpolicy for HMS.

GK prioriterar säkerhet  

Vi på GK har som mål att minimera förekomsten av oönskade händelser, och att konsekvenserna av eventuella händelser ska vara så små som möjligt. 

Vi menar att en bra arbetsmiljö och bra åtgärder som främjar våra medarbetares hälsa och säkerhet är viktiga faktorer för att vi ska uppnå våra affärsmässiga ambitioner samt för att vi ska vara den aktör som andra föredrar att samarbeta med. 

En hög säkerhetsnivå är därför central i vårt arbete så att alla våra medarbetare tryggt ska kunna klara sig igenom arbetsdagen och ta sig hem till sina nära och kära. 

GK:s prioriteringar: 

  • Grundlig utbildning för anställda och skyddsombud 
  • Registrering och uppföljning av avvikelser beträffande frånvaro, olyckor, incidenter och riskanalyser 
  • Utbildning på och användning av skyddsutrustning 
  • Genomförande av "säker jobbanalys" vid alla riskutsatta arbetsuppgifter 
  • Kontroll av arbetsplaner 
  • Kvalitetsplaner 
  • Fasta skyddsronder för inspektion av egna och underentreprenörers arbete 
  • "Rena byggnader-filosofi" 
  • Fokus på kommunikation och kultur 

Läs också:

Miljö och klimatarbete
Läs mer
Camilla Bae Sivertsen og Christella Barabula er begge elektrikere i GK i Trondheim
Vision, värderingar och kultur
Läs mer

Jobb på GK

Vill du bli en del av Team GK?

Hos får du vara med och skapa levande, välfungerande byggnader. Vi har alla olika uppgifter, men vi är alltid ett team. Här kan du läsa mer om oss och se våra lediga tjänster.

EB-Team GK i Sverige