GK-koncernen kvartal 2, 2023: Rekordhög orderingång

31. augusti 2023
GK redovisar en ökad omsättning och rekordhög orderingång för det första halvåret, trots att den skandinaviska marknaden visar tecken på uppbromsning. Bra balans mellan entreprenad- och serviceverksamhet och en god orderstock lägger en stabil grund inför framtiden.

GK:s rörelseintäkter uppgick till totalt 1 580,3 miljoner NOK andra kvartalet, en ökning med 8,2 procent från 1 460,6 miljoner NOK det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet var 6,6 miljoner NOK, jämfört med 20,3 miljoner i fjol. Det underliggande rörelseresultatet är stabilt, men ökade materialkostnader samt utvecklings- och engångskostnader påverkar resultatet. Resultatet före skatt (EBT) var -26,8 miljoner NOK, jämfört med 4,3 miljoner kvartal 2 i fjol.

– Vi upprätthåller en god aktivitetsgrad och omsättningstillväxt på en mer osäker marknad i alla tre länderna. Orderingången har hittills 2023 varit stark, vilket visar att vi åtnjuter ett högt förtroende bland kunderna. Lönsamheten totalt sett är självklart inte så god som vi hade önskat, men det jobbas aktivt och målinriktat i alla delar av verksamheten med både kostnader och den operationella effektiviteten. Vi förväntar oss att gradvis kunna se effekterna av de omställningar som genomförs, säger koncernchef Kim Robert Lisø.

Det första halvåret 2023 uppgick rörelseintäkterna till 3 280,0 miljoner NOK, jämfört med 2 912,8 miljoner det första halvåret 2022. Det är en ökning med 12,6 procent. EBITDA för det första halvåret var 19,8 miljoner NOK, jämfört med 25,3 miljoner 2022, medan resultatet före skatt var -18,3 miljoner NOK, jämfört med -6 miljoner 2022.

Orderstocken stärks med rekordkontrakt

GK:s orderstock har stärkts betydligt detta kvartal, bl.a. till följd av ett kontrakt med Statsbygg gällande ventilation av livsvetenskapsbyggnaden vid Oslo universitet. Vid utgången av kvartal 2 var orderstocken värd totalt 4 547,9 miljoner NOK, nästan en fördubbling jämfört med samma period i fjol och en ökning med nästan 46 procent sedan årsskiftet.

– Även om marknaden visar tendenser till att bromsa in, särskilt inom bostads- och lägenhetsbyggande, vilket påverkar både våra service- och entreprenadverksamheter, är vi väl rustade inför framtiden. Inom entreprenad fortsätter en god orderstock att byggas upp, medan serviceverksamheten vinner viktiga privata och offentliga service- och ramavtal som ger återkommande intäkter. Inom fastighetsautomation ser vi en mycket stark utveckling, särskilt till följd av ökad efterfrågan på smart och energieffektiv styrning av fastighets- och byggportföljer, säger Lisø.

Färre olyckor – fortsatt fokus på säkerhetskultur

På GK inträffade totalt 10 olyckor/skador som ledde till frånvaro under kvartal 2, vilket är en nedgång från första kvartalet. Inga olyckor var allvarliga och antalet frånvarodagar gick ned något under kvartalet. Vi fortsätter vårt systematiska och målinriktade HMS-arbete och fokuserar på rapportering av oönskade händelser. I oktober genomförs en gemensam HMS-vecka för hela koncernen i Norge, Sverige och Danmark. På agendan för HMS-veckan står bl.a. riskkultur och verktyg för riskbedömning, systematik för byggarbetsplatsbesök och skyddsronder, samt uppdatering om grundläggande kunskaper om hälsa, miljö och säkerhet.

– En stark säkerhetskultur är grunden till vår verksamhet. Vi jobbar säkert – eller inte alls. Vi är en del av en bransch där olycksstatistiken är alldeles för hög. Därför är det viktigt att alla vi på GK är goda förebilder, för både våra kollegor och för dem vi samarbetar med i våra projekt och uppdrag, säger Lisø.

GK Norge

GK:s norska verksamhet hade totalt sett en bra omsättningstillväxt kvartal 2, men det finns regionala skillnader på både entreprenad- och servicesidan. Skillnaderna har bl.a. med de olika marknaderna att göra. De regioner som relativt sett har större exponering mot bostäder än affärsfastigheter märker tydligare av en uppbromsning och hårdare konkurrens.

Den norska entreprenadverksamheten har byggt upp en solid orderstock under 2023. Utöver rekordkontraktet på Oslo universitet har GK också vunnit en totalteknisk entreprenad för leverans av ventilation, rör och fastighetsautomation till Norsk Havteknologisenter i Trondheim.

Fastighetsautomation har en stor produktion och produktivitet samt en välkomponerad projektportfölj.

GK Sverige

I den svenska verksamheten utvecklas bruttointäkterna positivt, särskilt inom entreprenadverksamheten. Det underliggande resultatet förbättras löpande och resultatet justerat för engångskostnader kopplade till omstrukturering och organisationsutveckling är positivt och betydligt bättre än samma period i fjol. På den svenska byggmarknaden syns flera tecken på inbromsning, men det finns stora regionala skillnader. GK:s regioner i Öst och Nord, samt den svenska rörverksamheten, visar positiva resultat och går väsentligt bättre än föregående år.

Orderstocken per den 30 juni är något reducerad, men orderingången har varit god under kvartalet med bland annat vunna kontrakt på projektet Femöringen i Solna för NCC och ramavtal med Flodéns gällande service på Blå Stjärnans Djursjukhus.

GK Danmark

GK Danmark upprätthåller en hög produktion på en något mer osäker marknad och kan visa på en betydande resultatförbättring kvartal 2 jämfört med 2022.

Den danska byggmarknaden är fortfarande på tillbakagång och konkurrensen är hård. Antalet konkurser inom byggbranschen ligger kvar på en hög nivå. Orderingången för GK Danmark var trots detta god under kvartalet med bl.a. en vunnen tvärfacklig entreprenad för en ny skola i Kødbyen i Köpenhamn för BAM Danmark, två större ventilationsentreprenader för renoveringsprojekten Husumgård och Harvings Pakhus samt en sprinklerentreprenad för Buddinge Byport.

Några höjdpunkter från kvartalet:
 • GK ska leverera 41 ventilationsaggregat, HEPA-filterinstallationer, processkylning och utrustning till ett laboratorium i det som ska bli Norges största universitets- och sjukhusbyggnad, Livsvitenskapsbygget, vid Universitetet i Oslo. Kontraktet mellan GK och Statsbygg är värt cirka 540 miljoner NOK och är GK:s största någonsin.
 • GK vann upphandlingen om ett nationellt ramavtal för leveranser av ventilationsfilter till Sykehusinnkjøp HF. Avtalet uppskattas vara värt 10 miljoner NOK per år och gäller i två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
 • GK Sverige har förlängt sitt avtal med SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, för underhåll av deras fastigheter. I avtalet ingår alla installationstekniska områden som fastigheter, vitvaror, ventilation, värme, styrning och reglering samt utomhusmiljö som upprustning av lekplatser efter tillsyn av myndigheter.
 • GK Danmark har vunnit en tvärfacklig entreprenad för en ny skola i Kødbyen i Köpenhamn för kunden BAM. Projektet har stort fokus på en bra lärandemiljö. Skolan ska stå färdig 2024.
 • Lägenhetskomplexet Husumgård utanför Köpenhamn ska totalrenoveras med stort fokus på energioptimering och brandsäkerhet och GK Danmark har vunnit ventilationsentreprenaden, beställare är Hovedstadens Bygningsentreprise.
 • Den nya tjänsten Smart digitalt driftstöd lanserades i april på Tillertorget, ett köpcentrum söder om Trondheim som ägs av Olav Thon Gruppen. Genom att det samlas in data från centrets tekniska system övervakas hur dessa system presterar över tid.
 • GK Sverige har tecknat ett betydande avtal med teknikföretaget Microsoft Sverige. Avtalet, som omfattar anläggningarna i Gävle, Valbo och Sandviken, markerar starten på ett samarbete som är en del av att forma framtidens datacenter med fokus på innovation och hållbarhet.
 • GK har förvärvat Erik Hansen AS, ett välrenommerat ventilationsföretag i Bergen med 12 anställda med hög kompetens inom sina specialområden. Företaget levererar ventilationssystem till industrin, kommersiella fastigheter och bostäder samt omsätter cirka 19 miljoner NOK om året.
 • GK har köpt Forenede Montører Notodden AS, ett traditionsrikt elektronikföretag med 19 anställda. Företaget är den största leverantören av elektroniktjänster i regionen och levererar serviceavtal och projektuppdrag till både privat- och företagsmarknaden i Telemarksområdet.
 • GK:s års- och hållbarhetsrapport för 2022 publicerades den 29 april. Ökad omsättning, en god orderstock och integrering av hållbarhetshänsyn i alla delar av verksamheten visar att GK:s strategi ger koncernen en tydlig riktning och lägger en stabil grund för fortsatt tillväxt.
 • Fyra nya styrelseledamöter valdes in i GK:s styrelse. Jill Akselsen och Finn Ivar Marum är nya externa styrelseledamöter, medan Elizabeth Karlsen och Christopher Karlsen representerar nästa generations ägare.
 • Tillsammans med det lokala näringslivet i Longyearbyen har norska näringslivets klimatinitiativ Skift lyft fram sex förslag som kan bidra till att Longyearbyen blir ett nollutsläppssamhälle med hög energisäkerhet 2030. Svalbarddeklarationen är ett resultat av en studieresa till världens nordligaste samhälle där GK:s koncernchef Kim Robert Lisø deltog.