GK:s års- och hållbarhetsrapport 2022: Stadig kurs genom ett turbulent år

28. april 2023
GK presenterar i dag sin års- och hållbarhetsrapport för 2022. Ökad omsättning, en god orderstock och integrering av hållbarhetshänsyn i alla delar av verksamheten visar att GK:s strategi ger koncernen en tydlig riktning och lägger en stabil grund för fortsatt tillväxt.

— 2022 blev ett extraordinärt år, med geopolitisk oro i Europa, ovanligt höga prisökningar, ett samhälle som kunde öppnas igen efter pandemin och inte minst alla följdverkningar av den – något som gav oss en hög sjukfrånvaro under årets första månader. Vi känner naturligtvis fortfarande av den oro och osäkerhet som råder i alla länder. Mot denna utmanande bakgrund är jag nöjd med att vi har stått starka som ett samlat GK och hållit fast vid vår strategi, G-Kraft, säger koncernchefen Kim Robert Lisø i sitt förord till års- och hållbarhetsrapporten.

Ökad omsättning och stärkt orderstock

GK:s omsättning uppgick till 6 029 miljoner NOK 2022, vilket är en ökning med 4,2 procent jämfört med 2021. Verksamheten påverkades av faktorer som inflation, ökade kostnader för varor, hög sjukfrånvaro till följd av pandemin samt fortsatta behov av investeringar i verksamhetens utveckling. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46 MNOK, jämfört med 93,5 MNOK 2021. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -21,1 MNOK, jämfört med 46,0 MNOK 2021.

– 2022 var ett krävande år ekonomiskt sett på grund av de extraordinära omständigheterna. Även om lönsamheten inte blev som vi önskade, levererade samtliga tre länder ett positivt rörelseresultat. Vår danska verksamhet fortsatte att leverera starkt och i Sverige gick vi från minus till plus.

Under 2022 har GK vunnit flera stora kontrakt och ingått innovativa kundavtal som "inomhusklimat som tjänst". Investeringen i GK Cloud, vår molnbaserade plattform för effektiv och hållbar fastighetsförvaltning, där vi tillsammans med våra tekniska partner skapar innovativa och smarta lösningar för kunderna har också resulterat i flera nya kontrakt. Orderstocken ökade med 9,5 procent och uppgick vid ingången av 2023 till 3 121 MNOK, jämfört med 2 849 MNOK föregående år.

– Under 2022 har vi byggt upp en stabil orderstock på alla våra marknader. Det ger en bra grund till att bygga en lönsam verksamhet på under den närmaste framtiden, säger Lisø.

Den gröna omställningen innebär stora affärsmöjligheter

Byggbranschen står inför stora förändringar när det gäller att göra byggen mer energieffektiva och minska klimatgasutsläppen.

Potentialen för energieffektivisering i kommersiella fastigheter beräknas ligga på hela 25 procent. Det råder inga tvivel om att kombinationen global uppvärmning och de höga och volatila energipriserna under 2022 har placerat detta tema ännu högre upp på prioriteringslistan hos våra kunder och i samhället i övrigt. Detta är också en central utgångspunkt för vår strategi – byggnader måste bli en viktig del av energisystemet, genom att frigöra mer energi och bli mer energieffektiva, men också som lokala energiproducenter med exempelvis solceller.

– För GK betyder detta stora och lönsamma affärsmöjligheter – en möjlighet för våra medarbetare att på allvar göra en skillnad i samhället. Dessa möjligheter ska vi ta vara på, och GK har höga ambitioner när det gäller rekrytering och utveckling av våra anställda. Vi ska rätt och slätt vara den bästa arbetsgivaren inom vår bransch och vi ska vara kända för detta, säger Lisø.

Hållbarhet integrerat i verksamhetsstyrningen

– När vi sätter hållbarhet i centrum för vår strategi ställer det samtidigt nya krav på vår rapportering. GK har varit medlem av UN Global Compact sedan 2018. Genom detta initiativ förbinder vi oss att följa FN:s principer för mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljö och anti-korruption. Med års- och hållbarhetsrapporten bekräftar vi vårt åtagande att följa principerna för rapportering om våra mål, våra framgångar och genomförda aktiviteter under det gångna året, säger Guro Steine, koncerndirektör kommunikation och hållbarhet på GK.

Läs också:

Hållbarhet och ESG på GK
Läs mer

Vi använder aktivt hållbarhetsindikatorer i vår verksamhetsstyrning, såväl vad gäller klimat och miljö som hur vi utövar vårt sociala ansvar/samhällsansvar och hur vi säkerställer att verksamheten bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. I denna års- och hållbarhetsrapport redovisar vi för första gången indirekta utsläpp i företagets värdekedja, så kallade Scope 3-utsläpp, på ett mer omfattande sätt. Det innebär att utsläppen totalt sett ökar, men ger samtidigt en tydlig bild av var vi kan och behöver anstränga oss för att minska utsläppen under de kommande åren.

– Vår satsning på trovärdig hållbarhetsrapportering ligger också till grund för vårt åtagande att rapportera om våra klimatmål till Science Based Targets initiative (SBTi). Detta innebär att vi sätter upp klimatmål som är vetenskapligt baserade och godkända av SBTi. Under 2023 kommer vi definiera ännu tydligare klimatmål, både på kort och lång sikt, samt utarbeta en budget för egna utsläpp, avslutar Steine.