GK Gruppen första halvåret 2022: Stabil omsättning och ökad satsning på energieffektiva lösningar

31. augusti 2022
GK redovisar rörelseintäkter på 2,9 miljarder NOK för det första halvåret 2022. EBITDA blev 25 miljoner NOK. De underliggande rörelseintäkterna och orderstocken är stabila. Behovet av nya energilösningar medför många möjligheter för koncernen framöver.

Det första halvåret 2022 uppgick GK-koncernens rörelseintäkter till 2 913 miljoner NOK, jämfört med 2 906 miljoner det första halvåret 2021. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för årets sex första månader var 25 miljoner NOK, jämfört med 53 miljoner i fjol.

Halvårsresultatet är påverkat av en hög sjukfrånvaro kopplad till covid-19-pandemin, i synnerhet under det första kvartalet. Till detta kommer ökade materialkostnader och utvecklingskostnader under perioden. Resultatet före skatt (EBT) blev 6 miljoner NOK, jämfört med 27 miljoner NOK i fjol. Marknadsläget anses ha varit positivt det första halvåret med en relativt hög aktivitetsnivå, även om det finns regionala skillnader.

Orderingången har hittills under 2022 varit bra och koncernen hade det andra kvartalet en stabil orderstock värd 2 922 miljoner NOK, vilket är ungefär i nivå med i fjol.

– Vi upplever att efterfrågan är god och att behovet av våra tjänster är stort, trots en ökande osäkerhet på marknaden, stigande material- och energipriser, stor konkurrens om arbetskraft och signaler om att vi är på väg in i en lågkonjunktur, i synnerhet i Sverige och Danmark. Vi följer noga upp tecken på att våra marknader skulle bromsa in och har i alla länder fullt fokus på att leverera vår strategi att vara Skandinaviens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner. Vi ska också lägga en solid grund för vidare tillväxt och utveckling inom entreprenad, service och automation i nya och befintliga byggnader, säger Kim Robert Lisø, koncernchef GK.

Energieffektivisering är en viktig del av energibalansen

En av GK:s strategiska huvudprioriteringar är att vara en klimatförebild och förstahandsvalet för kunder och partner som är ute efter innovativa och hållbara lösningar.

– Det fokus vi nu ser på energibesparingar och behovet av att frigöra energi från fastigheter till samhällets ständigt ökande energibehov innebär goda möjligheter för GK. Energikrisen har på allvar visat att energieffektivisering är avgörande och kanske den snabbaste lösningen för att undvika ett stort elunderskott. Energieffektivisering är vår kärnkompetens och med nästan 60 års erfarenhet av detta ser vi det som vår uppgift att vara en pådrivare för att byggbolag och inte minst fastighetsförvaltare får kunskaper om vilka möjligheter som tekniska installationer medför – i både nya och befintliga byggnader. Med de elpriser vi ser i dag blir investeringar i åtgärder som ger energieffektiviseringsvinster snabbt lönsamma, samtidigt som de skapar ett sundare inomhusklimat och en långvarig klimateffekt med minskade utsläpp, säger Lisø.

GK Norge

GK Norges rörelseintäkter ligger på samma nivå som under det första halvåret 2021. Med fler än 2 000 projekt och 31 000 serviceavtal, samt en god orderingång hittills under 2022, är den norska verksamheten väl positionerad på marknaden, i synnerhet vad gäller större projekt med hög teknisk komplexitet. GK märker även av en ökad efterfrågan på lösningar för smart styrning av byggnader och har byggt upp en av Skandinaviens största miljöer för fastighetsautomation.

GK Sverige

Den svenska verksamheten fortsätter att utvecklas med fokus på kompetens, kvalitet och på att tillföra ett värde för kunderna. För det första halvåret ser vi en ökad orderingång och att de underliggande rörelseintäkterna och lönsamheten utvecklas i positiv riktning inom både ventilations- och rörsegmentet. GK Sverige har fått flera nya uppdrag och utökade avtal med befintliga kunder de senaste månaderna.

Alexis Låftman Kahlmann. Foto: Oscar Omne
Alexis Låftman Kahlmann, VD GK Sverige

— Vårt turnaroundarbete börjar bära frukt, och vi har ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med föregående år. Även orderingången är högre och överträffar budget. Under kvartalet har vi haft stort fokus på att leverera på den koncern­övergripande strategin G-Kraft. Framdriften är god och under hösten kommer åtgärder för att stabilisera verksamheten ytterligare att vidtas, säger Alexis Låftman Kahlmann, VD på GK Sverige.

GK Danmark

GK Danmark levererar stabilt och i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet är bra trots höjda materialpriser och utmaningar kopplade till att hitta rätt bemanning till projekten. GK stärker sin position på den danska marknaden och vinner allt fler offentliga anbud.

Företagets satsning på en multidisciplinär entreprenadavdelning har börjat generera intäkter, med fler beställningar på väg. GK Danmark har också stärkt sin serviceverksamhet ytterligare genom köp av Dantherm och OK Energitekniks serviceenheter samt etablering av en separat serviceavdelning inom VVS-verksamheten.

Höjdpunkter i urval från GK-koncernens första halvår 2022:

 • GK och Smedvig Eiendom har ingått ett samarbete för att utveckla en helt ny typ av leveransavtal där inomhusklimat levereras som en tjänst.
 • GK utsågs till årets lärlingsföretag i Trøndelag. En målinriktad satsning för att ta emot fler lärlingar och ge dem bra handledning har lett till att fler och bättre kvalificerade rörläggare har kommit i arbete.
 • GK tecknade sitt andra stora kontrakt med det nya universitetssjukhuset i Stavanger, där företaget ska säkerställa ett bra inomhusklimat för patienter och personal i den återstående hälften av byggnad B i det nya universitetssjukhuset.​
 • GK Sverige har tecknat avtal med LKAB om entreprenadarbeten samt reparations- och underhållsarbeten inom rör och ventilation i Luleå och Malmberget. Avtalet omfattar även rådgivning inom energi.
 • Fastighetsbolaget Vasakronan fortsätter sitt samarbete med GK Sverige och har tecknat avtal om ventilationsservice i flertalet av Vasakronans fastigheter i Göteborg.
 • GK Sverige, Region Väst ska leverera ventilationslösningar till nya byggprojekt för Volvo Truck Center och Södra Änggårdsskolan.
 • GK:s danska verksamhet har tecknat kontrakt med Ravnsdahl & Moesby för ventilations- och VVS-arbeten samt skötsel av de tekniska ämnena i ATP Ejendommes nya byggnad i Köpenhamn, Vibenhus Runddel.
 • GK Danmark har vunnit ett kontrakt för specialiserade VVS- och ventilationsentreprenader för NCC:s bostadsprojekt Hørkær i Herlev, som omfattar 445 nya hyresbostäder.
 • GK deltar i Byggfloken 2.0 som i mars presenterade resultaten från en tvärvetenskaplig projektgrupp för utveckling av nya cirkulära affärs- och samverkansmodeller inom byggbranschen. Syftet är att öka hållbarheten inom branschen och skapa ett mer hållbart samhälle.
 • GK har ökat sin ägarandel i Piscada och fastighetsbolaget Stronghold Invest är ny strategisk ägare i programvaruföretaget. Det kapital som tillförs bolaget kommer dels att användas för att utveckla Piscadas proptechplattform, som ska bidra till en mer effektiv och hållbar fastighetsförvaltning genom digitalisering och dataanalys, och för att intensifiera den internationella expansionen.
 • Hildegunn Naas-Bibow (50) valdes in som ny ledamot i GK-koncernens styrelse. Hon har omfattande fackkompetens inom strategi, organisation, förändringsarbete och företagskultur.
 • GK offentliggjorde sin integrerade års- och hållbarhetsrapport för 2021. GK:s växthusgasutsläpp fortsätter att minska, i enlighet med målet att senast 2030 ha halverat de egna utsläppen. I rapporten redogörs det även för en stor del av vårt klimatavtryck. Att de egna utsläppen minskat beror bland annat på övergången till elbilar.