GK-koncernen kvartal 3, 2023: Tillväxt och stabil verksamhet på en krävande marknad

10. november 2023
Aktiviteten är stabil och GK:s rörelseresultat utvecklas positivt under kvartalet. På en alltmer krävande marknad vinner vi både nybyggnadsprojekt och serviceavtal, vilket gör koncernens orderstock sund och balanserad.

GK hade rörelseintäkter på totalt 1 423,7 MNOK det 3:e kvartalet 2023, en ökning med 5 procent jämfört med 3:e kvartalet 2022. Ackumulerat efter årets första nio månader var rörelseintäkterna 4 703,7 MNOK, jämfört med 4 267,5 MNOK samma period i fjol (upp 10,2 procent).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartal 3 var 23,9 MNOK, mot -43,3 MNOK i fjol. Det underliggande rörelseresultatet var stabilt under kvartalet, och trots att resultatet påverkas av ökade material-, utvecklings- och engångskostnader blev resultatet före skatt (EBT) 3,9 MNOK, jämfört med -57,2 MNOK det 3:e kvartalet i fjol.

Totalt per det 3:e kvartalet 2023 uppgick EBITDA till 43,7 MNOK (-18,1 MNOK), medan EBT uppgick till -14,4 MNOK, jämfört med -63,2 MNOK 3:e kvartalet 2022.

Bibehållen aktivitet

– Det är glädjande att se att aktiviteten bibehålls och omsättningen ökar i alla tre länderna, samtidigt som det underliggande rörelseresultatet gradvis förbättras. GK:s orderstock håller sig stabil, även om det finns regionala skillnader i orderingången, och trots att vi upplever att enstaka projekt skjuts upp. Ett besvärligare marknadsläge, särskilt kopplat till bostadsbyggande, har olika påverkan på våra regioner och marknader, men vi arbetar för att anpassa organisationen och kapaciteten till en marknad som väntas vara krävande även under 2024, säger koncernchef Kim Robert Lisø.

GK:s samlade orderstock var kvartal 3 solid och uppgick till 4 044,4 MNOK, efter att ha förstärkts betydligt kvartal 2. Den samlade orderstocken var 30 procent större vid utgången av 3:e kvartalet jämfört med 31.12.2022.

GK Sverige: Ökad omsättning och bättre operativ verksamhet

GK:s svenska verksamhet ökade omsättningen med mer än 12 procent det 3:e kvartalet 2023. Omsättningen var 1 115,5 MNOK, jämfört med 933,4 MNOK 3:e kvartalet 2022.

Det ackumulerade resultatet före skatt (EBT) blev -23,0 MNOK (-11,7 MNOK) det 3:e kvartalet 2023. Det underliggande rörelseresultatet förbättras stadigt, och resultatet justerat för engångskostnader kopplade till omstrukturering och organisationsutveckling visar på en positiv utveckling, dock finns det stora regionala skillnader.

Alexis Låftman Kahlmann, vd, GK i Sverige. Foto: Oscar Omne
Alexis Låftman Kahlmann, VD, GK i Sverige

– Samtidigt som det ackumulerade resultatet inte når uppsatta mål så nyanseras bilden och blir betydligt mer positiv, när vi beaktar det pågående arbetet med turnaround av den svenska verksamheten. Genomförda investeringar i ökad förmåga, renodling av organisationen och rekrytering av nyckelkompetenser förväntas bidra starkt under det kommande året, men redan nu uppvisar den operativa verksamheten en väsentlig resultatförbättring det sista året i tre av fem regioner. Utvecklingen kan dock påverkas av det högst osäkra marknadsläget, vilket börjar påverka orderingången negativt, med krav på en väl avvägd riskhantering, säger Alexis Låftman Kahlmann, VD för GK Sverige.

Vinner nya kontrakt och uppdrag

– GK har under kvartalet vunnit flera stora prestigeprojekt i Norge, Sverige och Danmark, ett resultat av att vi prioriterar kunder och projekt som passar vår strategi och kompetens, samt att vi har fullt fokus på effektivt projektgenomförande och bra riskstyrning. Vi tecknar också fler serviceavtal och omfattningen av vår serviceverksamhet ökar i linje med strategin om en balanserad kundportfölj, säger Lisø.

GK har et av Skandinaviens största specialistmiljö för automation, och affärsområdet byggautomation i GK Norge redovisar en betydande tillväxt och solida resultat 2023. Det kan i hög grad tillskrivas vårt ständigt ökade fokus på smarta tekniska installationer som ökar energieffektiviteten och integrerar byggnader i energisystemet.

Byggnader spelar en viktig roll i den gröna omställningen och GK driver på för samarbeten inom värdekedjan, bra ramvillkor, återanvändning av material och komponenter samt forskning och pilotprojekt. Det behövs innovationer och utveckling av nya lösningar för att byggbranschen ska bli en ännu viktigare del av lösningen när vi går mot ett lågutsläppssamhälle.

Skandinaviska arbetsmiljödagar

– Vi ser också att sjukfrånvaron och personalomsättningen minskar, vilket bidrar till en ökad produktivitet. Vi jobbar systematiskt med HMS, men vi är inte nöjda med vår skadestatistik. En olycka är alltid en för mycket och vi satsar mycket på det förebyggande arbetet. I oktober genomfördes gemensamma arbetsmiljödagar i alla tre länder. Där fokuserades särskilt på rapportering av oönskade händelser, skyddsronder och riskbedömningar. På GK ska vi jobba säkert – eller inte alls. Vårt mål är en HMS-kultur som är tydlig och som omsätts till handling så att alla kan komma hem välbehållna efter dagens arbete, säger Lisø.

 

Utvalda höjdpunkter från kvartalet

  • GK Norge har tecknat ett tvärfackligt genomförandeavtal med Statsbygg för det nya Vikingatidsmuseet i Oslo. Avtalet är värt 286 MNOK. För att bromsa nedbrytningen av de över 1 000 år gamla vikingaskeppen är bra ventilation, temperaturreglering och avlägsnande av fukt avgörande. GK ska leverera ventilation, automatik, rör och elektronik och får därmed en helt central roll för att säkerställa vikingaskeppens skick framöver.
  • GK lanserade sin årliga skandinaviska undersökning "Inomhusklimat i arbetslivet 2023". Detta skedde på Arendalsuka (norska motsvarigheten till Almedalsveckan). Av undersökningen framgår att en av fyra arbetstagare besväras av dåligt eller mycket dåligt inomhusklimat på jobbet. Besvären är störst bland dem som jobbar i förskole-/undervisningsbyggnader och inom sjukvården. Tillsammans med LHL konstaterade Mads Mysen, fagdirektör på GK, att "Vi behöver en inomhusklimatrevolution på norska skolor".
  • GK Norge har tecknat kontrakt med Aurskog-Høland kommun som håller på att realisera ett ambitiöst projekt med ny förskola, grundskola, aktivitetshall och simbassäng på Aursmoen. Totalentreprenör är Backe och kontraktssumman för GK:s del av projektet är 106 MNOK och omfattar rör, elinstallationer, fastighetsautomation och ventilation.
  • GK Sverige har ingått ett nytt avtal med forskningsparken Medicon Village i Lund, en privat aktör inom livsvetenskap som erbjuder lokaler för forskning och utveckling. Avtalet omfattar service av cirka 1 700 system för ventilation, kyla, fukt samt dragskåp och -bänkar.
  • GK Sverige har tecknat avtal med Microsoft Sverige. Avtalet omfattar Microsofts datacenter i Gävle, Valbo och Sandviken. GK ska leverera ett brett spektrum av tjänster inom service, underhåll, installation, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och VVS, vilket ska bidra till att Microsoft når sitt mål om minskade CO2-utsläpp.
  • GK Norge har vunnit ett stort kontrakt på elinstallationer för projektet att utöka verksamheten vid Boliden Odda. Boliden Odda ska utöka årsproduktionen av zink från 200 000 ton till 350 000 ton. De bygger nu världens grönaste zinkverk som ska stå färdigt 2024. Till utbyggnadsprojektet ska GK leverera elinstallationer till en ny elektrolyshall och ett nytt gjuteri. Utöver detta har GK:s befintliga serviceavtal med Boliden Odda gällande ventilation och kyla förlängts.
  • GK Sverige har ingått avtal med Boliden, ett av de ledande gruvföretagen i Norden. Avtalet gäller ventilationsarbete och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vid Aitikgruvan, Sveriges största koppardagbrott. Boliden har valt GK som partner för att kunna uppfylla höga krav på HMS, kvalitet och hållbarhet.
  • GK Danmark har vunnit en VVS-entreprenad för FEAS Universitetsbyen i samband med att ett gammalt sjukhus ska byggas om till kontorslokaler med en total areal på cirka 11 000 kvadratmeter. Projektet omfattar bland annat installation av 650 radiatorer samt komplett värmeanläggning. Det totala avtalsvärdet för projektet är 8–9 MDKK.
  • Vasakronan har tilldelat GK Sverige tre ramavtal gällande entreprenad- och servicearbete på flera platser i Sverige. Avtalet omfattar akut och annan felavhjälpning, planerat underhåll samt ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. I avtalet ingår även styrnings-, reglerings-, övervaknings- och säkerhetsarbeten.
  • GK Danmark har vunnit en ventilationsentreprenad för Mørkhøj Park, tidigare känd som Det gamle Blågård Seminarium, som genomgår en omfattande renovering och ombyggnad och ska göras om till kulturhus, musikskola och undervisningslokaler för Enghavegård skola. Entreprenaden inkluderar ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning samt installation av nya centrala och decentraliserade ventilationsanläggningar. Avtalsbeloppet är på 4,7 MDKK.