GK-koncernen tredje kvartalet 2022: Stabil omsättning och bra orderstock

10. november 2022
GK-koncernens omsättning efter årets första nio månader uppgick till 4,27 miljarder NOK. GK:s svenska verksamhet uppvisar förbättrade underliggande rörelseintäkter och ökad lönsamhet.

Efter tredje kvartalet hade koncernen en omsättning på 4 268 MNOK, vilket kan jämföras med 4 205 MNOK samma period föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar efter tredje kvartalet (EBITDA) uppgick till 18 miljoner MNOK, jämfört med 65 MNOK 2021.

Rörelseresultatet påverkas av hög covid-relaterad sjukfrånvaro med tillhörande lägre produktivitet, ökade priser på insatsfaktorer samt investeringar i ny teknik i form av digitala ledningssystem som GK Cloud och andra utvecklingsprojekt.

Totalt sett har koncernen en bra orderstock efter tredje kvartalet: 2 883 MNOK, mot 2 876 MNOK 2021.

GK Sverige: Ökad lönsamhet och bra orderingång

GK Sverige hade efter det tredje kvartalet en omsättning på 1 045 MSEK, mot 1 062 MSEK samma period i fjol.

Rörelseresultatet blev -10 MSEK, vilket är en förbättring jämfört med -20 MSEK efter tredje kvartalet 2021.

Några faktorer som påverkat resultatet är bland annat minskade rörelseintäkter, investeringar i strategi- och verksamhetsutveckling samt omstruktureringar.

Under 2022 har fokus legat på att genomföra en omfattande vändning av verksamheten och att skapa en solid grund för ökad lönsamhet och tillväxt.

Detta arbete har börjat ge effekt och marginalerna har förbättrats i nästan samtliga av den svenska verksamhetens regioner. GK:s svenska rörverksamhet har ökat lönsamheten med hela 20 procentenheter.

Vad gäller resultatet var september 2022 den bästa månaden på två år, vilket pekar på ett bättre resultat 2022 jämfört med 2021.

— Vi ser en hel del positiva signaler som tyder på att GK Sverige är på rätt väg. Den fortsatt positiva utvecklingen kräver stort engagemang och fokus på att göra rätt saker. Den svenska ledningsgruppen och resten av organisationen arbetar strukturerat och bra och vår stolthet ligger i bra projektleveranser, säger Alexis Låftman Kahlmann, VD i GK Sverige.

— Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, och vi börjar skönja ett förbättrat läge avseende kompetensförsörjningen. Under kvartalet genomförde vi årets medarbetarundersökning. Den påvisade en överlag positiv utveckling för ingående index, med sex av sju index bättre än industribenchmark, fortsätter Kahlmann.

Förtroende från kunder

Marknadskonjunkturen framåt är osäker och de flesta bedömarna förutser om än inte en recession, så åtminstone en lågkonjunktur kommande år. Byggandet bromsar in och antalet nya projektplaner var under augusti på den lägsta nivån sedan 2012. Under perioden april till augusti 2022 minskade byggvolymen med ca. 9 procent, med störst nedgång inom segmentet bostäder. Samtidigt som marknadsläget är dystert, ser vi regionala skillnader. Vi ser även att en del av byggbolagen som är våra kunder går fortsatt mycket starkt, vilket ger oss möjligheter. Värt att notera är den ökande efterfrågan på energieffektiviseringsprojekt.

Under perioden har GK Sverige fått förtroende från såväl befintliga som nya kunder. Exempel på projekt är bostadsprojektet Bromstensstaden för NCC, Revingehed för NCC/Försvarsmakten, Kvarteret Gladan för PEAB/Coop, Stadsbiblioteket för Skanska, Kapellgärdet Arena för Bonava, ROT-projekt åt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Bolaget har även förlängt eller tecknat nya ramavtal med Region Jämtland Härjedalen, Region Blekinge Öst, kommunerna i Markaryd, Gislaveds och Sölvesborg, Rikshem samt HSB Skåne.

GK Sveriges orderstock uppgick till 656 MSEK per den 30 september 2022.

Stärkt ledarskap

— GK Sverige har ur ett ledningsperspektiv genomgått mycket stora förändringar de senaste 1,5 åren. Under året kommer vi att ha gjort tre interna ersättningsrekryteringar till ledningsgruppen. Under det senaste kvartalet har tre externa rekryteringar genomförts avseende direktörerna för stödfunktionerna ekonomi, HR och verksamhetsutveckling. Vid utgången av året kommer vi att ha en ledning med en väl avvägd sammansättning, och som har rätt förutsättningar för att driva det nödvändiga förändringsarbetet vidare, avslutar Kahlmann.

GK åtar sig att nå klimatmålen

Som en av Skandinaviens ledande totalentreprenörer och servicepartners arbetar GK aktivt för att vara en drivande kraft för den gröna omställningen och förstahandsvalet för kunder och partners som efterfrågar innovativa och hållbara lösningar.

— Vi har fullt fokus på att genomföra koncernens strategi i Norge, Sverige och Danmark, och på så sätt lägga en solid grund för vidare tillväxt och utveckling inom entreprenad, service och automation i nya och befintliga byggnader, säger Kim Robert Lisø, koncernchef GK.

GK har som mål att vara en klimatförebild och har nyligen anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att koncernen åtar sig att fastställa klimatmål för verksamheten som är vetenskapligt baserade och godkända av SBTi.

— Genom att vi åtar oss att sätta klimatmål i linje med vetenskapen säkerställer vi att målen är tillräckligt ambitiösa för att göra skillnad, säger Kim Robert Lisø, GK:s koncernchef.

Utvalda höjdpunkter från tredje kvartalet:

 • GK Norge har vunnit ett stort kontrakt med Haukelands universitetssjukhus. GK ska ansvara för el och inneklimat i det nya centret för protonstrålbehandling i Bergen. Den komplexa byggnaden kommer att användas för cancerbehandling vilket ställer stora krav på entreprenörernas kompetens. Kontraktet befäster ytterligare GK:s ställning som leverantör till sjukvården.
 • Veidekke har beställt en totalentreprenad av GK Norge omfattande ventilation, rör, el och fastighetsautomation i projektet Nordre gate 12, som är en omfattande renovering av ett kontorshus i centrala Trondheim. Kontraktet har ett värde på 58 MNOK.
 • Volla skola i Lillestrøm ska totalrenoveras och GK Norge kommer att leverera en entreprenad omfattande ventilation, rör, el och fastighetsautomation. Kontraktet har ett värde på 35 MNOK.
 • GK Norge har ingått ett avtal med Tromsö kommun avseende el, ventilation och fastighetsautomation.  Entreprenaden innebär en fullständig uppgradering av ventilationen i en av kommunens fastigheter, som har en areal på 5 688 m2. Den nya anläggningen kommer bland annat ge behovsstyrd ventilation ända ner på rumsnivå.
 • GK har anslutit sig till Energy Efficiency Movement, ett globalt initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av energieffektivitet i kampen mot klimatförändringarna. ​
 • GK har lanserat undersökningen Inomhusklimat i arbetslivet 2022. Undersökningen genomfördes av Respons Analyse på uppdrag av GK och visar att var fjärde medarbetare lider av dåligt inomhusklimat på jobbet. Så många som fyra av tio anställda på skolor, förskolor och inom vården uppger att inomhusklimatet på arbetsplatsen är dåligt eller mycket dåligt.
 • Som ett led i arbetet med att skapa en stark HMS-kultur med fokus på hög arbetsglädje, låg personalomsättning och låga siffror för sjukfrånvaro och arbetsskador har GK Nprge  arrangerat en HMS-vecka.​
 • Studenter som sommarjobbar på GK har lyfts fram.  I år var mer än hälften av de som sökte sommarjobb på GK Norge tjejer.
 • GK var en av deltagarna i Bygg Arena Arendal under Arendalsveckan 2022. Bygg Arena Arendal är en sammanslutning bestående av 40 ledande företag och föreningar i den norska bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen som samverkar för att skapa medvetenhet om branschens betydelse för samhället och värdeskapandet.
 • GK har under året arbetat aktivt för att sprida kunskap och öka medvetenheten om hur energieffektivisering av byggnader påverkar klimatet och arbetet med att uppnå 1,5-gradersmålet: Höga elpriser skapar förutsättningar för lönsamma klimatåtgärder!
 • Den 5 september tillträdde Hanna Lyredal som ny HR-direktör för GK Sverige. Hon kommer att ansvara för företagets långsiktiga arbete med kompetensutveckling, organisationskultur och employer branding .​
 • GK Danmark är ett av sex utvalda företag från byggbranschen som deltagit i ett projekt som utvecklar skräddarsydda digitala lösningar. Tillsammans med techentreprenören Jacob Bøtter har GK utvecklat flera appar med "No-Code"-verktyg.