Social hållbarhet ger konkurrenskraft

10. november 2021
— Hållbarhet ger konkurrenskraft och kommer att vara helt avgörande för företag som vill locka till sig de bästa talangerna. För dagens generation är hållbarhet en viktig fråga. Unga människor vill ha ett jobb som är meningsfullt och som inte bara handlar om ekonomiska vinster.

Det säger Heidrun R. Marstein, HR-direktör på GK.

Hon arbetar aktivt med sociala hållbarhetsfrågor, ett område som är en del av GK:s koncernstrategi G-Kraft, och ledde den arbetsgrupp som tog fram rapporten om socialt ansvar och samhällsansvar i samband med GK:s års- och hållbarhetsredovisning 2020.

— Hållbarhet handlar inte bara om miljön, och i mina arbetsuppgifter ingår att rapportera om vårt sociala ansvar som arbetsgivare. GK lanserar nu en ny HR-strategi där vi har definierat tydliga handlingsplaner för hur koncernens strategi ska kunna förverkligas. Framöver kommer vi att arbeta aktivt med företagskulturen och ledarskapsutveckling, kompetensutveckling samt talangutveckling i syfte att stärka företaget och dess konkurrenskraft, säger Heidrun.

Läs också:

Hållbarhet och ESG på GK
Läs mer

Ökad mångfald

GK:s satsning på ökad mångfald är ett område som ligger HR-direktören varmt om hjärtat.

— Vi kommer att dela in mångfaldsfrågorna i tydliga åtgärdsområden. Vi måste skaffa oss en klar bild om de olika målgrupperna och vilka frågor som är viktiga för var och en av dem. Vi behöver bland annat lära oss hur vi ska kunna locka till oss och rekrytera kvinnor, och vad vi behöver göra för att ta hand om och behålla de kvinnor som redan arbetar på GK, säger Heidrun.

GK har fastställt tydliga jämställdhetsmål. Andelen kvinnor på GK ska öka, från  9,9 till 20 procent senast år 2025.

— Ledarskap är nyckeln. Vi upplever nu att fler av våra chefer vill hjälpa till i  inkluderingsarbetet. Vi kommer att ägna mer tid åt att lyssna på GK:s kvinnliga medarbetare och vad de har att säga. En annan dimension är att branschen är mansdominerad. Därför behöver företagen i branschen samarbeta så att åtgärder kan vidtas.

Hon är också medveten om att jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen inte bara handlar om kön.

— Vi tolererar inte några former av utanförskap på GK. Det är tydligt beskrivet i vår uppförandekod och är allas vårt ansvar. Vi måste ta hand om varandra och därför vill vi att våra rapporteringskanaler används och att alla säger ifrån om något händer. Det är bättre att det rapporteras en gång för mycket än en gång för lite, säger Heidrun.

Värdet av hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen är både ett verktyg för att öppet kommunicera till omvärlden vad GK gör och ett viktigt verktyg internt för att se till att mål och mätningar följs upp över tid.

— Att vi rapporterar om social hållbarhet bidrar till att vi blir mer medvetna. Det hjälper oss att bli tydligare angående vad vi mäter och varför, så att vi kan koppla hållbarhetsarbetet till koncernens strategi och verksamhet, säger Heidrun.

— Det har varit inspirerande att arbeta aktivt med dessa frågor, och engagemanget i organisationen har varit stort. När hela organisationen är involverad i arbetet blir det lättare att skapa engagemang och ta nya initiativ i riktning mot målen. Dessutom uppskattas hållbarhetsarbetet av de som söker jobb hos oss. Människor vill vara med på resan, berättar hon.

En stor del av arbetet med hållbarhetsredovisningen 2020 har handlat om att strömlinjeforma hur de sociala hållbarhetsfrågorna mäts och följs upp inom organisationen.

— Framöver blir uppgiften att gå vidare med analysarbetet och få fram mer detaljerade data så vi kan konkretisera målen för våra insatser, säger Heidrun.

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro

Utöver mångfald och inkludering är HMS och arbetsmiljö viktiga frågor i GK:s sociala hållbarhetsarbete.

— Vårt mål är att minska både personalomsättningen och sjukfrånvaron. Ambitionen är att få ner personalomsättningen från 11,4 till 8 procent år 2025. Vi kommer också att ändra vårt tankesätt så att vi istället för att tala om sjukfrånvaro talar om närvaro. Målet är att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent, men vi definierar det som en närvaro på 95 procent, säger Heidrun.

För Heidrun är det viktigt att HR-strategin bidrar till satsningen på en stark, gemensam kultur i hela GK-koncernen – det vi kallar ”Ett GK”.

— Just nu pågår flera initiativ där vi arbetar över avdelnings- och landsgränserna och bygger en gemensam företagskultur. Bland annat lanserar vi en grundläggande HMS-kurs för alla anställda nu i höst. Kursen är framtagen av GK-medarbetare i de olika länderna och ett bra exempel på hur Ett GK fungerar i praktiken, berättar Heidrun.  

Läs också:

Miljö och klimatarbete
Läs mer