Miljö och klimatarbete

Som en klimatförebild ska vi sträva efter att prioritera långsiktig miljöhänsyn framför kortsiktig vinst och gå i bräschen för en mer hållbar framtid.

Som Skandinaviens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner levererar vi smarta och hållbara lösningar inom ventilation, kyla, fastighetsautomation, el och rör.  

Vår mission är att bygga hållbara samhällen för generationer och vår vision är att vara en klimatförebild som alltid tar hänsyn till nästa generation. Vi ska sträva efter att prioritera långsiktig miljöhänsyn framför kortsiktig vinst och gå i bräschen för en mer hållbar framtid. 

Under strategiperioden 2020–2025 ska GK jobba för att nå de långsiktiga miljömålen att de egna utsläppen ska ha halverats senast 2030 samt att halva uppdragsportföljen ska vara klimatneutral 2035. 

För att uppnå detta strävar GK efter att bedriva all verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt samt överträffa, eller som minimum uppfylla, de miljökrav som myndigheter och uppdragsgivare ställer. Det innebär att minska utsläppen till luft, mark och vatten, minimera avfallsmängden samt optimera våra tjänster och processer så att vi minskar energiförbrukningen och utnyttjar naturresurser så effektivt som möjligt. GK ska undvika material och metoder som innebär en risk för miljö och klimat, så länge det finns andra funktionella alternativ tillgängliga.  

GK ska löpande säkerställa att alla företagets leverantörer och samarbetspartner åtar sig att minska sina produkters och tjänsters miljöpåverkan. Alla GK:s leverantörer är skyldiga att följa GK:s uppförandekod för leverantörer och deras miljöarbete ska bedömas på samma sätt som deras arbete med kvalitet, hälsa och säkerhet.  

Du kan läsa mer om GK:s miljömål i vår Koncernpolicy – yttre miljö

Så arbetar GK med hållbarhet

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle