GK:s mission är att bygga hållbara samhällen för generationer och som företag vet vi att vi har en viktig roll i samhället för att skapa en hållbar framtid. För oss handlar hållbarhet om att vara en del av lösningen och hitta gröna affärsmöjligheter som gör att vi skiljer ut oss från konkurrenterna och bidrar till en lönsam och hållbar tillväxt.

FN:s globala mål för hållbar utveckling är världens gemensamma handlingsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikheter och stoppa klimatförändringarna. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose behoven hos de människor som lever i dag, utan att förstöra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De 17 hållbarhetsmålen med 169 tillhörande delmål reflekterar de tre dimensionerna av en hållbar utveckling: klimat och miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

För GK ligger alla hållbarhetsmålen till grund för verksamheten. Hållbarhetsmålen 5, 7 och 8 är mest relevanta för GK:s verksamhet, dels för att vi har goda möjligheter att bidra till förverkligandet av dessa mål och delmål, men även för att vår verksamhet kan ha en negativ inverkan på möjligheten att uppnå målen och att vi därför måste vara medvetna om hur den negativa effekten kan minskas.

GK är också medlem av UN Global Compact – FN:s globala nätverk för ett hållbart näringsliv. Det innebär att GK åtar sig att implementera FN:s principer om ett ansvarstagande näringsliv i alla delar av verksamheten – strategiskt, operativt och kulturellt.

Vi bygger bærekraft

GK är UN Global Compact signatory

Läs mer om vårt medlemskap i UN Global Compact

Så arbetar vi med hållbarhetsmålen

GK har sedan 2020 använt det digitala verktyget SDG Action Manager för att bedöma vilka av hållbarhetsmålen som är centrala för företaget och för att mäta de framsteg vi gör i arbetet med att uppnå målen. Resultaten levereras och kommuniceras årligen till UN Global Compact. Genom denna öppna och transparenta mätning och redovisning kan intressenter följa GK:s hållbarhetsarbete.

Att mäta och redovisa arbetet med de globala målen är viktigt ur strategisk synpunkt och bidrar till ökad innovation, en miljövänligare utveckling av vår verksamhet och bättre beslut. Vi arbetar målinriktat med att sprida engagemang och kunskap om målen bland våra anställda och använder målen aktivt i vår strategi- och verksamhetsutveckling.

I det ESG-ramverk vi använder för vår hållbarhetsrapportering finns en rad indikatorer som stödjer de olika hållbarhetsmålen.

Risk och möjligheter: GK:s arbete med hållbarhetsmålen

FN:s hållbarhetsmål 5 (SDG 5)

Uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål 5.5

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Så arbetar GK med hållbarhetsmål 5

GK verkar i en bransch med en låg andel kvinnliga anställda och detta reflekteras dessvärre också i företagets könsbalans. En låg andel kvinnor ökar sannolikheten för en diskriminerande språkjargong och mansdominerad kultur, vilket i sin tur ökar risken för att kvinnor diskrimineras.

GK har satt upp konkreta mål för både ökad mångfald och bättre könsbalans inom företaget och problemställningen har lyfts upp till strategisk koncernnivå. Vi arbetar aktivt med att öka medvetenheten om dessa frågor i alla processer och delar av verksamheten som berör medarbetarna, t.ex. vad gäller styrdokument, ledarskap, rekrytering, kompetensutveckling och arbetet med företagskulturen.

Vi mäter, analyserar och rapporterar regelbundet för att upptäcka skillnader, hitta orsaker till dessa samt identifiera åtgärder. Indikatorer som könsbalans bland anställda och i styrelsen och ledningen, könsindelad lönestatistik samt attityder, regler och rutiner kopplade till trakasserier och diskriminering följs upp löpande.

Följande ESG-indikatorer understödjer GK:s arbete med hållbarhetsmål 5 (kopplat till relevanta indikatorer i andra internationella ramverk).

 • S2 Likalön (GRI: 405-2, UNGC: Princip 6)
 • S4 Könsbalans (GRI: 102-8, 405-1, UNGC: Princip 6)
 • S6 Diskriminering och trakasserier (GRI: 103-2, 406, UNGC: Princip 6)
 • G1 Mångfald i styrelsen (GRI: 405-1, SDG 10)
 • G2 Styrelsens oberoende (GRI: 102-22, 102-23)
FN:s hållbarhetsmål 7 (SDG 7)

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Delmål 7.1

Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Delmål 7.3

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Så arbetar GK med hållbarhetsmål 7

Till målet att ge världen hållbart producerad energi och en ökad energieffektivitet hör delmål gällande tillgång till energi, förnybara energislag, energieffektivisering, infrastruktur och forskning. För GK är detta mål nära kopplat till våra tjänster och till hur vi använder vårt inflytande och vår förmåga att påverka.

GK äger inte processen eller ambitionen rörande energieffektivisering och energiproduktion, men vi kan bidra till målet genom att öka kunskaperna om lösningar och livscykelanalyser, utforma attraktiva erbjudanden och tjänster samt genom att samarbeta kring och lobba för energifrågor.

Moderna energitjänster utgörs av attraktiva helhetslösningar med lågt energiavtryck. Genom kreativa samarbeten mellan byggherrar och underleverantörer/leverantörer kan vi ta helhetsgrepp och uppnå energieffektiva resultat. Vi utvecklar ny teknik som bidrar till energieffektivare byggnader, såsom molnbaserad driftövervakning. 

GK bidrar aktivt till en ökad kunskap om energi i byggnader, om alternativ och en mer energieffektiv förbrukning. Det är en utmaning att ta fram ett bra dataunderlag för tekniska installationers klimatavtryck – installationer som ingår som en del i en byggnads avtryck under hela livscykeln.

GK främjar tekniska innovationer och ställer krav på utsläppsminskningar i värdekedjan, bland annat genom att aktivt driva på för att utveckla miljödeklarationer (EDP:er) för tekniska installationer så att klimatavtrycket kan dokumenteras i ett livscykelperspektiv.

GK mäter hur stor del av de egna kontoren och tjänsterna som kan klassificeras som moderna, dvs. som är förnybara, energieffektiva och miljömärkta, samt vad vi levererar via energieffektiviseringsprojekt. Därutöver mäter vi hur mycket resurser som kan avsättas för FoU och påverkansarbete för att underlätta ett livscykelperspektiv på de material och produkter som ingår i GK:s leveranser.

Följande ESG-indikatorer understödjer GK:s arbete med hållbarhetsmål 7 (kopplat till relevanta indikatorer i andra internationella ramverk).

 • E1 Växthusgasutsläpp (GRI: 305-1, 305-2, 305-3, UNGC: Princip 7)
 • E2 Utsläppsintensitet/specifika utsläpp (GRI:305-4, SDG 13, UNGP: Princip 7 och 8)
 • E3 Energiförbrukning (GRI: 302-1, 302-2, SDG 12, UNGC: Princip 7 och 8)
 • E4 Energiintensitet (GRI: 302-3, SDG 12, UNGC: Princip 7 och 8)
 • E5 Energimix (GRI: 302-1)
 • E10 Begränsning av klimatrisk (UNGC: Princip 9)
FN:s hållbarhetsmål 8 (SDG 8)

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

Delmål 8.2

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Delmål 8.5

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Delmål 8.6

Till 2020 väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Delmål 8.7

Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Delmål 8.8

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Så arbetar GK med hållbarhetsmål 8

Bygg och anläggning är en högriskbransch när det gäller säkerhetsöverträdelser och arbetsplatsskador. Inom branschen råder också en hög risk för oanständiga arbetsförhållanden bland inhyrda resurser och underleverantörer. För tekniska komponenter är värdekedjorna ofta komplexa och det finns risk för brott mot mänskliga rättigheter och skadlig miljöpåverkan under råvaruutvinning och -förädling. Det finns även risk för tvångs- och barnarbete i vår värdekedja.

GK vill bidra aktivt till ett ansvarstagande näringsliv och ställer krav på att våra leverantörer undertecknar en uppförandekod. Riskbedömningar och uppföljningar av leverantörsledet är viktiga för att säkerställa att mänskliga rättigheter tillvaratas i hela värdekedjan.

Som stor arbetsgivare med verksamhet på 100 platser i Skandinavien kan vi ge unga människor en chans att komma in på arbetsmarknaden, säkerställa fasta och trygga jobb, skapa förutsättningar för fler kvinnliga medarbetare samt minska förekomsten av informellt och svart arbete. GK har också att starkt fokus på HMS för att säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för alla våra anställda.

Vi mäter våra bidrag till hållbarhetsmål 8 genom att aktivt följa upp leverantörskedjan, ställa tydliga krav och ha förväntningar på både vår egen verksamhet och de som är en del av vår värdekedja, samt kontinuerligt mäta, rapportera och följa upp faktorer som påverkar hälsa, miljö och säkerhet.

Följande ESG-indikatorer understödjer GK:s arbete med hållbarhetsmål 8 (kopplat till relevanta indikatorer i andra internationella ramverk).

 • S6 Diskriminering och trakasserier (GRI: 103-2, 406, UNGC: Princip 6)
 • S8 Hälsa och säkerhet (GRI:103-2, 403, SDG 3)
 • S9 Barn- och tvångsarbete (GRI: 103-2, 408, 409, 414, UNGC: Princip 4 och 5)
 • S10  Mänskliga rättigheter (GRI: 103-2, 412, 414, SDG 4, 10 och 16, UNGC: Princip 1 och 2)
 • G4 Kollektiva förhandlingar (GRI: 102-41, UNGC: Princip 3)
 • G5 Uppförandekod för leverantörer (supplier code of conduct) (GRI: 102-16, 103-2, 308, 414. SDG 12, UNGC: Princip 2, 3, 4 och 8)
 • G6 Etik och antikorruption (GRI: 102-16, 103-2, 205, SDG 16, UNGC: Princip 10)

Energieffektiva byggnader främjar klimatet

Med de klimatutmaningar världen står inför är det viktigare än någonsin att inte slösa med energi. Att skapa mer energieffektiva byggnader – antingen genom nybyggnation eller renovering av befintliga byggnader – är en viktig del av lösningen.

Inngangsparti i et næringsbygg