GK är medlem av UN Global Compact – FN:s globala nätverk för ett hållbart näringsliv. Det innebär att GK åtar sig att implementera FN:s principer om ett ansvarstagande näringsliv i alla delar av verksamheten – strategiskt, operativt och kulturellt.

UN Global Compact omfattar tio principer som företag bör följa för att säkerställa en hållbar utveckling på områdena mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och antikorruption. Att ansluta sig till UN Global Compact innebär att man gör sitt bästa för att bedriva sin verksamhet i enlighet med dessa tio principer samt att man upprättar en årlig rapport, en så kallad «Communication on progress».

En hållbar utveckling gäller den egna verksamheten, där vi ska undersöka om det finns utmaningar kopplade till arbetslivsstandarder, miljö, korruption eller mänskliga rättigheter. Detta gäller dock i lika hög grad våra underleverantörer. Även om det finns bra regelverk i Skandinavien där GK är verksamt kan underleverantörer ha utmaningar i andra länder. GK måste därför vara medvetet om under vilka förhållanden de produkter vi använder framställs. Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Deltagandet i UN Global Compact ger GK möjlighet att delta i globala initiativ för en hållbar utveckling, samtidigt som vi gör en skillnad lokalt.

Genom att bli medlem i UN Global Compact förbinder sig företag och organisationer till följande på dessa områden:

Mänskliga rättigheter

  • Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
  • Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

  • Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
  • Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete,
  • Princip 5: avskaffa barnarbete
  • Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

  • Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 
  • Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
  • Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

  • Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle