Mänskliga rättigheter

GK respekterar mänskliga rättigheter inom vår egen verksamhet och i relationer till andra.

GK har förbundit sig att följa FN:s Global Compacts tio principer för ett ansvarstagande näringsliv på områdena mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och antikorruption. Vidare stödjer vi alla mänskliga rättigheter såsom de beskrivs i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter samt i FN-organet ILO:s konvention om mänskliga rättigheter.

Ladda ner GK:s uppförandekod

2020 införde GK en människorättspolicy med uppföljande åtgärder för att säkerställa att människorätts- och arbetsrättskraven följs.

Ladda ner GK:s policy gällande mänskliga rättigheter

Leverantörsuppföljning på GK

GK vill bidra aktivt till ett ansvarstagande näringsliv och vi ställer krav på att våra leverantörer undertecknar en uppförandekod. Det är viktigt att göra riskbedömningar och uppföljningar av leverantörsledet för att säkerställa att mänskliga rättigheter tillvaratas i hela vår värdekedja.

I GK:s uppförandekod för leverantörer ombeds alla leverantörer att följa principerna i FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner gällande arbetsrätt samt andra relevanta ILO-konventioner, som nr 94, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och OECD:s antikorruptionskonvention.

Ladda ner GK:s uppförandekod för leverantörer

Inköpsprocessen och riskbedömningen av leverantörer är viktiga i arbetet med mänskliga rättigheter. Vi är medvetna om att det finns riskprodukter och att oegentligheter kan förekomma i vår värdekedja. Därför inledde vi 2021 ett arbete med riskkartläggning och leverantörsutvärdering.

I Skandinavien hör otillräcklig uppföljning och kontroll av underentreprenörer och annan inhyrd personal till de största riskerna när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Kvaliteten i anställningsavtal, lönevillkor, kompetens och arbetsmiljövillkor är därför viktiga fokusområden, och som uppdragsgivare ska GK säkerställa dessa vid varje given tidpunkt.

Leverantörskedjan för tekniska komponenter är ofta komplex och det finns en risk för brott mot de mänskliga rättigheterna och skadlig miljöpåverkan vid utvinning och bearbetning av råvaror.  Det finns också en risk för att tvångs- och barnarbete förekommer i dessa värdekedjor.

GK använder systemplattformen Worldfavor för datainsamling och rapportering kopplat till leverantörsutvärderingar. GK:s leverantörer måste svara på frågor och lämna information inom följande områden: generell information, ekonomi, kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö, socialt ansvar och samhällsansvar. GK har satt upp ett långsiktigt mål att ha genomfört en företagsbesiktning (due diligence) av minst 50 leverantörer senast 2025, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter i enlighet med nya lagkrav.

Läs också:

 Arild Frostad og Inge Flåøyen
Leverantörer och underentreprenörer
Läs mer

Har du frågor om GK:s arbete med mänskliga rättigheter?

Kontakta menneskerettigheter@gk.no