GK Gruppen 2021: Stabila rörelseintäkter och ökad orderstock

18. februari 2022
GK:s rörelseintäkter uppgick 2021 till 5,8 miljarder NOK. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 94 miljoner NOK. De underliggande rörelseintäkterna är stabila och orderstocken har stärkts.

Ackumulerat för 2021 uppgick koncernens rörelseintäkter till 5 786 miljoner NOK, jämfört med 6 051 miljoner 2020. EBITDA för 2021 blev 94 miljoner NOK, jämfört med 157 miljoner NOK föregående år. Resultatförändringen förklaras av engångskostnader relaterade till att den norska verksamheten omorganiserats och blivit divisionsbaserad, att GK i Sverige omstrukturerats samt ändrade projektberäkningar. Det underliggande rörelseresultatet har förbättrats jämfört med i fjol. Resultatet före skatt (EBT) är 46 miljoner NOK, jämfört med 88 miljoner NOK i fjol.

Det fjärde kvartalet uppgick GK-koncernens rörelseintäkter till 1 581 miljoner NOK, jämfört med 1 360 miljoner NOK samma period 2020. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28 miljoner NOK, jämfört med 32 miljoner NOK det fjärde kvartalet 2020. Resultatet före skatt blev 16 miljoner NOK, jämfört med 18 miljoner NOK föregående år.

Orderingången under 2021 var i stort sett god och orderstocken för koncernen var den 31/12 värd 2 849 miljoner NOK, vilket är 12 procent högre än vid utgången av 2020. Marknadsutsikterna är positiva och stabila på alla våra marknader.

Ser effekten av investeringar

– Jag är väldigt nöjd med våra samlade insatser under 2021 och otroligt stolt över hur våra medarbetare har presterat under ännu ett krävande år. Vi har gjort betydande investeringar – i både vår egen kompetensutveckling och i utvecklingen av nya digitala och mer hållbara tjänster. Det är en viktig del av vårt arbete med att genomföra den nya koncernstrategin. Samtidigt upprätthåller vi lönsamheten och lägger en stabil grund till vidare tillväxt och utveckling inom både entreprise, service och automation i nya och befintliga byggnader, säger koncernchef Kim Robert Lisø.

– Vi börjar verkligen se resultaten av de två senaste årens arbete med den nya strategiska plattformen. Vår finansiella ställning har stärkts, orderstocken är god och vi ser att vi har en bra position på marknaden, i synnerhet bland byggherrar och entreprenörer som delar våra höga hållbarhetsambitioner. Vi ser också att vår starka kompetens inom drifts och service bidrar alltmer till att göra byggnader energieffektiva, samtidigt som vi bidrar till ett inomhusklimat som är hälsosamt och bra för dem som vistas i byggnaderna. Smarta och energieffektiva lösningar med lägsta möjliga klimatavtryck är kärnan i vår vision – att vara en klimatförebild, säger Lisø.

Omställning i Sverige

Den svenska verksamheten har under 2021 genomgått en nödvändig omställning och blickarna riktas nu framåt. Under 2022 ska verksamheten utvecklas ytterligare med fokus på kompetens, kvalitet och att på tillföra ett värde för kunderna. Det fjärde kvartalet 2021 ser vi förbättringar i både orderingång och underliggande rörelseintäkter.

Alexis Låftman Kahlmann. Foto: Oscar Omne
Alexis Låftman Kahlmann, vd, GK i Sverige.

GK Sveriges nya vd Alexis Låftman Kahlmann ser positivt på möjligheterna att bygga upp och positionera GK som en av de ledande tekniska entreprenörerna i Sverige och leverera på GK:s strategi tillsammans med resten av den svenska organisationen.

– GK har en stabil grund med hög kompetens, bra medarbetare och bra produkter och tjänster. Dessutom har vi en stark organisationskultur som härrör från att vi är ett familjeföretag med en tydlig mission, dvs. att vi inte bara ska arbeta för vår egen generation utan också ta ansvar för kommande generationer. Det påverkar våra attityder och värderingar. Min uppgift är att, tillsammans med organisationen, förverkliga GK:s strategi genom att jobba smartare och utnyttja all vår kompetens för att nå våra gemensamma mål, säger Alexis Låftman Kahlmann.

Ny organisation av den norska verksamheten – upplagt för tillväxt

GK:s norska verksamhet hade 2021 en stabil omsättning och lönsamhet, trots engångsposter och kostnader kopplade till att affärsområdena omorganiserats till en tvärfacklig organisation med tre divisioner: Entreprise, Service samt Byggteknologi och utveckling.

Orderstocken per den 31/12 var 2 041 miljoner NOK, en ökning med över 15 procent de senaste 12 månaderna. 

Under det fjärde kvartalet har GK bland annat skrivit avtal om flera stora sjukhusprojekt, vilket bekräftar vår position och expertis inom tekniktunga byggnader med strikta krav på ventilation och inomhusklimat. Orderstocken för den norska verksamheten är stabil och bra i inledningen av 2022, och GK deltar i flera anbudsprocesser som ännu inte avgjorts.

GK i Danmark levererar stabilt

Danmark levererar stabilt och i linje med förväntningarna samt stärker sin ställning på den danska marknaden. Rörelseresultatet är bra trots höjda materialpriser och utmaningar kopplade till att hitta rätt bemanning till projekten.

Höjdpunkter i urval, kvartal 4 2021:

  • GK vinner flera sjukhusprojekt i Norge: GK ska leverera luftbehandlingsaggregat till ett nytt sjukhus i Drammen. Avtalet har ett värde på 166 miljoner NOK plus optioner. GK har även undertecknat ett avtal på 130 miljoner NOK för projektering och installation av en ventilationsanläggning på det nya sjukhuset Nordmøre och Romsdal (SNR). GK är också rankat som nummer ett vad gäller tilldelade ramavtal på byggautomation för Oslo universitetssjukhus (OUS) inom såväl service och renovering som nya projekt.
  • GK i Danmark har i samarbete med Raundahl & Moesby A/S vunnit VVS-entreprenaden för uppförandet av 241 bostäder i projektet "Triumph-staden". Totalt ska 202 småhus och 39 radhus byggas under 2022 och 2023. Byggnaderna ska guld-certifieras enligt det ledande danska certifieringssystemet DGNB.
  • GK i Sverige ska leverera ventilation till den nya grundskolan i Hököpinge i Vellinge kommun, som enligt planen ska stå klar 2023. Projektet har höga miljöambitioner och huvudentreprenör är Otto Magnusson AB. Avtalet har en kontraktssumma på 18 miljoner SEK.
  • Alexis Låftman Kahlmann (54) har utsetts till vd för GK i Sverige med totalansvar för GK:s svenska verksamhet. Han tillträdde den 4 januari 2022.
  • Sturla Magnus (50) har valts in som ny styrelseledamot i GK-koncernens styrelse. Magnus är koncerndirektör på Aker Solutions, med ansvar för nykonstruktion inom olje- och gasindustrin globalt, samt för varv och anläggning.  Han för med sig stor erfarenhet och kompetens från projektbaserad verksamhet.
  • Klimatbaserade energikrav för byggnader är viktiga för att byggnaders klimatavtryck ska kunna minskas och energi frigöras till elektrifieringen av samhället. I samband med att de nya kraven i de norska byggtekniska föreskrifterna TEK 17 har varit på remiss har GK uttalat att kraven bör vara striktare, ta mer hänsyn till helheten och omfatta fler typer av byggnader. Detta för att byggbranschen ska kunna genomföra en verkligt grön omställning.
  • GK Danmark bidrar till att definiera morgondagens lösningar för hållbara byggnader genom sitt deltagande i det danska utvecklingsprogrammet Værdibyg. Initiativtagare till programmet är BAT Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører och TEKNIQ Arbejdsgiverne. GK Danmark är involverat i att utforma en vägledning till effektiva hållbarhetsplaner för byggnader. Den ska stärka byggherrarnas fokus på hållbarhet i byggprojekten, göra ambitioner och visioner tydligare för alla inblandade och synliggöra deras roller i projektet.