GK-koncernen är ett ansvarstagande företag som tar både kunder, anställda och samhället på allvar och vi väljer därför att utöva vår verksamhetsstyrning i enlighet med nternationella principer om god ägarstyrning och företagsledning.

GK-koncernens ägarstyrnings- och ledarskapsprinciper baseras på vår uppförandekod, våra etiska riktlinjer och vår värdegrund (code of conduct). Dessa ska bidra till att företaget når sina mål och ambitioner samt uppfyller missionen att bygga hållbara samhällen för generationer.

Utöver detta baseras företagsstyrningen på gällande aktiebolagslagen och andra skandinaviska lagar.

GK-koncernens principer för ägarstyrning och företagsledning

GK-koncernens principer för ägarstyrning och företagsledning antogs av koncernstyrelsen den 31 augusti 2020.

Syfte

En solid verksamhetsstyrning är avgörande för företagets värdeskapande, förtroende och renommé.

GK Gruppen AS är en familjeägd, internationell koncern. Vi är ett ansvarstagande företag som tar både kunder, anställda och samhället på allvar och väljer därför att utöva vår verksamhetsstyrning i enlighet med norska och internationella principer om god ägarstyrning och företagsledning. Vi är öppna i vår kommunikation och på många områden går vi längre än vad lagen kräver.

GK-koncernen har en uppsättning styrdokument som beskriver principerna för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa gäller för alla enheter inom GK-koncernen och är godkända av styrelsen. Utöver dessa styrdokument publicerar vi årligen en års- och hållbarhetsrapport som dokumenterar våra aktiviteter och resultat samt visar hur vi arbetar med miljö, hur vi tar socialt och samhälleligt ansvar och hur vår verksamhetsstyrning utövas.

GK-koncernens ägarstyrnings- och ledarskapsprinciper baseras på vår uppförandekod, våra etiska riktlinjer och vår värdegrund (code of conduct). Dessa ska bidra till att företaget når sina mål och ambitioner samt uppfyller missionen att bygga hållbara samhällen för kommande generationer. Utöver detta baseras företagsstyrningen på den gällande aktiebolagslagen och andra skandinaviska lagar.

Ansvar

Det är koncernstyrelsen som godkänner GK Gruppens principer för ägarstyrning och företagsledning.

Principer för ägarstyrning och företagsledning

Syftet med GK-koncernens principer för ägarstyrning och företagsledning är att tydliggöra rollfördelningen mellan aktieägare, bolagsstämma, styrelsen och företagsledningen utöver vad som gäller enligt lag i de enskilda länder där GK-koncernen bedriver verksamhet.

All verksamhet inom GK-koncernen ska baseras på samarbete och samhörighet mellan koncernens aktieägare, styrelserna för de olika företagen inom koncernen, ledningen och de anställda, såväl gentemot kunder, leverantörer, samarbetspartner, offentliga myndigheter som samhället i övrigt.

Koncernstruktur

GK Gruppen AS är ett norskt aktiebolag som är moderbolag till nationella dotterbolag i Norge, Sverige och Danmark. Lokala dotterbolag konsolideras in i de nationella dotterbolagen eller i GK Gruppen.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen är ansvarig för företagets verksamhet. Enligt företagets stadgar ska GK-koncernens styrelse bestå av 5-7 personer.

Koncernchefen kan inte vara ledamot i koncernstyrelsen och målet är att minst hälften av styrelseledamöterna ska vara oberoende.

Styrelseledamöter till koncernstyrelsen väljs normalt för två år i taget. Båda könen ska vara representerade i styrelsen och GK-koncernen har som mål att minst 40 procent av styrelseledamöterna ska vara kvinnor.

Koncernstyrelsen har utformat instruktioner för sitt arbete och för den dagliga ledningen av GK-koncernen (instruktioner till koncernchef).

Dotterbolag

Koncernchefen är högsta beslutsfattare för direktägda dotterbolag.

Verkställande direktörer i direktägda dotterbolag är högsta beslutsfattare för lokalt ägda dotterbolag.

Ärenden som ska behandlas av högsta instans i direktägda dotterbolag, och som är av ovanlig eller betydande art, ska på förhand behandlas av koncernstyrelsen.

Styrelsen för direktägda dotterbolag ska bestå av koncernchef som styrelseordförande, med en eller flera representanter från koncernledningen som styrelseledamöter. Arbetstagarrepresentanter väljs in i styrelsen där så krävs enligt lag eller har avtalats med representanter för de anställda. Den verkställande direktören för dotterbolaget kan normalt inte vara ledamot i styrelsen för det egna bolaget.

Verkställande direktörer i direktägda dotterbolag väljer styrelse för lokalt ägda dotterbolag i samråd med koncernchefen. Arbetstagarrepresentanter väljs in i styrelsen där så krävs enligt lag eller har avtalats med representanter för de anställda.

Läs också:

Våra styrande dokument
Läs mer
Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Våra rapporter
Läs mer

Lär känna GK

GK är Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och servicepartner. Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning som bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster i kombination med optimal bekvämlighet för användarna – under alla år som fastigheten används.

 Arild Frostad og Inge Flåøyen