Inkludering och mångfald

Så här arbetar vi med inkludering och mångfald på GK.

GK har cirka 3 000 anställda och är Skandinaviens största tekniska entreprenör och servicepartner. Vi ska vara den attraktivaste arbetsgivaren i vår bransch och vårt uppdrag är att bygga hållbara samhällen för generationer.

Vi anser att inkludering och mångfald är viktigt för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi inspireras av olikheter, och genom öppenhet, respekt och samarbete bygger vi upp ett ömsesidigt förtroende.

Våra värderingar

På GK har vi en gemensam värdegrund, vilken ligger till grund för våra handlingar och attityder. Våra ledord är inkluderande, nyfikna och ansvarstagande. Värderingarna utgör grunden för vår kultur och de styr de val vi gör, både som företag och som individer. Värderingarna är inte bara ord som vi ska komma ihåg, utan konkreta vägvisare som hjälper oss att välja och att välja bort. Att vi är inkluderande innebär att vi värnar om mångfalden i vår organisation och att vi aktivt arbetar för att inkludera människor med olika bakgrund, egenskaper och erfarenheter.

Vår attityd

Det börjar med vår attityd. GK ska vara en drivande kraft som tar ansvar, går i täten och inspirerar. Som engagerar och provocerar till handling. Alla chefer på GK ska följa våra ledarskapsprinciper och fungera som förebilder vad gäller det beteende och den attityd vi ska vara kända för.

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra chefer och medarbetare, vår kompetens och vår företagskultur för att på så sätt bygga konkurrenskraft och stärka vår verksamhet. Mångfald är en viktig del av detta.

Våra handlingar

Vi vet att mycket arbete återstår innan vi når de specifika mål vi satt upp. Vi vet också att vi alltid måste vara på tårna och vara en drivande kraft för att få till stånd den utveckling vi vill se på GK, i vår bransch och i samhället.

På GK kan du vara dig själv och du kan räkna med att bli respekterad. Vi jobbar som ett lag och som ett GK. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla kan känna sig inkluderade och respekterade. För oss handlar mångfald och inkludering om att förstå och respektera varandra och att se våra olikheter som en styrka. Vi arbetar inte alltid med samma saker, men alltid som ett lag.

Läs också:

Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Social hållbarhet ger konkurrenskraft
Läs mer

  • Vi har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Det är även definierat i vår uppförandekod.
  • Vi är guldmedlemmar i Ingeborgnätverket, som arbetar för ökad mångfald i den norska rörbranschen.
  • Vi har tydliga mål vad gäller att uppnå en jämn könsfördelning.
  • Vi rapporterar årligen om vårt hållbarhetsarbete i enlighet med ESGkriterierna, dvs. miljö (environment), socialt ansvar (social) och bolagsstyrning (governance). Hållbarhet är kärnan i vår strategi.
  • Vi har etiska riktlinjer och en intern uppförandekod.
  • Vi har tydliga rutiner för rapportering av missförhållanden, som även kan ske anonymt (GK Whistle).
  • Vi har särskilda policyer för HMS, yttre miljö och mänskliga rättigheter.
  • Vi har en uppförandekod för leverantörer.
  • Vi har en koncernpolicy för rekrytering där fokus ligger på att öka medvetenheten om mångfald i samband med rekrytering.

Vision, värderingar och kultur

GK:s vision är att vara en klimatförebild. Vi på GK har det som krävs för att vi ska vara en drivande kraft för en hållbarare byggbransch.

Jobb på GK

Vill du bli en del av Team GK?

Hos får du vara med och skapa levande, välfungerande byggnader. Vi har alla olika uppgifter, men vi är alltid ett team. Här kan du läsa mer om oss och se våra lediga tjänster.

EB-Team GK i Sverige