Valet och användningen av material i produkter och komponenter är viktiga delar i att bedriva en ansvarsfull och seriös bygg- och anläggningsverksamhet.

GK:s huvudsakliga verksamhet är installation, renovering, drift och underhåll av tekniska installationer i alla typer av byggnader, vilket innebär att vi gör omfattande inköp av produkter och material. Hur och var de produkter vi köper in är tillverkade är viktigt för hållbarheten vad gäller såväl ekonomi som miljö och sociala förhållanden.

Att hanteringen under materialens och produkternas hela livscykel sker på ett ansvarsfullt sätt är också viktigt för att minska den negativa påverkan på klimatet och miljön och säkerställa en hållbar framtid för vår planet.

GK har därför en egen policy kopplad till användningen av material i produkter och komponenter

GK följer gällande lagar och föreskrifter om etisk handel, samt agerar på ett hållbart och socialt ansvarstagande sätt. Etisk handel bidrar till att varor och tjänster produceras i enlighet med internationellt erkända standarder för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöhänsyn.  

Vi ska använda leverantörer som följer samma etiska principer som vi själva. Leverantören ska bekräfta detta genom att underteckna vår uppförandekod för leverantörer.  

GK:s principer för val av material

GK:s tjänster, produkter och processer ska optimeras så att energi, naturresurser och råmaterial utnyttjas så effektivt och skonsamt som möjligt samt så att mängden avfall och restprodukter minimeras. Som huvudprincip ska vi undvika material och metoder som innebär en risk för miljö och klimat så länge det finns andra funktionella alternativ tillgängliga.

Detta innebär att:

 • Vi ska tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker och uppmuntra utveckling och användning av miljövänlig teknik och miljövänliga material.
 • Vi ska vara särskilt försiktiga när vi använder material som skulle kunna utgöra en allvarlig risk för miljö, klimat, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i värdekedjan.
 • Vi ska sträva efter att välja material och produkter där värdekedjan kan dokumenteras hela vägen tillbaka till råvarunivå.
 • Vi ska bidra till att stoppa avskogningen och omvandlingen av naturliga ekosystem i samband med våra inköp av varor och tjänster.
 • Vi ska sträva efter att genom återanvändning eller materialåtervinning använda cirkulära resurser och vara en drivkraft för cirkulära värdekedjor med målet att fasa ut användningen av primära råvaror där detta är möjligt.
 • Vi ska sträva efter att i möjligaste mån köpa in tredjepartscertifierade produkter för att säkerställa att de krav vi ställer på kvalitet, miljö och socialt ansvar kopplat till våra material uppfylls.
 • För att bidra till en ökad användning av närproducerat material kommer vi, där det är relevant, att köpa material som producerats i Norden och Europa snarare än i andra delar av världen.

Materialgrupper med särskilt hög risk

Vi ska iaktta särskild försiktighet vid inköp av följande materialgrupper, som identifierats utgöra en hög social eller miljömässig risk i samband med utvinning, bearbetning, användning eller bortskaffande:

 • Metaller som stål, aluminium och koppar
 • Mineraler, särskilt så kallade konfliktmineraler eller 3TG-mineraler som tenn, tantal, volfram, guld och kobolt
 • Polykisel, som är en vanlig råvara i solpaneler
 • Köldmedier
 • Tekniska komponenter och sammansatta specialkomponenter för fastighetsautomation, fastighetsteknik och VVS
 • Trä, särskilt ocertifierat/från regnskog

Dessutom kommer GK att bevaka utvecklingen inom våra material- och produktkategorier och snabbt försöka fånga upp den risk som är förknippad med inköp för nya produktgrupper och tjänsteområden. DFØ:s (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (Norge)) högrisklista är en bra källa till information om risker gällande mänskliga rättigheter för produktgrupper.

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Vår vision är att vara en klimatförebild som står för hållbarhet med ett tydligt klimat- och framtidsfokus som central strategi. Vi tar hållbarhet på allvar och integrerar vårt arbete mot hållbarhetsmålen i vår dagliga drift och verksamhetsstyrning.

Neste generasjon voksen og barn