Ventilationen viktigare på framtidens arbetsplatser

23. november 2023
Pandemier och klimatförändringar. Framtidens kontor måste ha en väl fungerande ventilation för att klara nya utmaningar. Samtidigt ska den vara energieffektiv och kunna anpassa sig efter en hybridarbetsplats.

Hybridarbete är en av de bestående förändringarna i arbetslivet efter Corona-pandemin. Enligt rapporten Hybridarbetsplatsen – ett flexibelt arbetssätt från Karolinska Institutet finns det en stor förväntan bland medarbetare och chefer att arbetet ska kunna utföras både från företagets lokaler och hemmet. Rapporten visar att ett mer flexibelt arbetssätt kan bidra positivt till både arbetsmiljö, produktivitet och effektivitet. Men för att det ska fungera krävs ett helhetsperspektiv med människan i fokus där lokaler och teknik fungerar stödjande.

Stanfordprofessorn Nicholas Bloom, som har forskat om hemarbete sedan 2004, spår i en SvD-artikel en framtid med mer arbete i hemmet. Efter pandemin minskade hemarbetet drastiskt, men fallet har nu stoppats och ligger på en stabil nivå.

– Hemarbete ses som en enorm förmån som vi plötsligt har fått. Människor värdesätter möjligheten att arbeta hemifrån två eller tre dagar i veckan lika mycket som en löneökning på åtta procent, säger Nicholas Bloom till SvD.

Han menar också att det är en generationsfråga där vd:ar i 50–60-årsåldern i storbolag är de som är mest negativa till hemarbete, men att dessa kommer att ersättas av vana hybridarbetare om 10–15 år.

Men det finns också behov av att vara på kontoret. Superlab, som är ett forskningslaboratorium för arbetsplatser, skriver: ”Vi är sociala varelser och många saknar gemenskap, kunskapsöverföring och spontana möten som erbjuds på kontoret. Fokus kommer därför att ligga på möten och samarbeten mellan människor. Vi kommer förmodligen att se en minskad andel vanliga arbetsstationer till förmån för möteslokaler och en stark ökning av plats för videomöten i olika storlekar.”

Samtidigt som arbetsplatsen har gått in ett nytt stadie med hybridarbetare, förändras världen med klimatförändringar och risk för nya pandemier. Arbetet för att minska dessa risker pågår parallellt med arbetet att energieffektivisera byggnader. Allt detta ställer höga krav på arbetsplatsens ventilation. Den måste vara bättre, flexiblare och effektivare än någonsin. Ventilationssystem som är behovsstyrd genom att anpassa luftflöde och inomhustemperatur efter antalet medarbetare blir allt viktigare med hybridarbetsplatsen.

– Faktorer som påverkar spridningen av sjukdomar i en byggnad är bland annat antalet personer i byggnaden, vilken aktivitet de ägnar sig åt, avståndet mellan människor och ventilationssystem, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds universitet.

Ett sätt att optimera ventilationen, som drar mycket ström om den är i gång hela tiden, är att mäta antalet människor i ett rum genom att mäta mängden koldioxid i luften. På det sättet kan ventilationen sedan anpassas automatiskt efter behovet.