Så byggs en cirkulär stad

24. maj 2022
Hur bygger vi cirkulärt och långsiktigt? Ett sätt är att fokusera på hela stadsdelar i stället för enskilda hus. Det handlar också om att anpassa lösningar till den specifika platsen.

För de som jobbar med fastigheter och hållbar stadsutveckling blir det allt vanligare att se bortom det enskilda huset. Genom att jobba med lösningar för hela områden eller stadsdelar kan man hitta ny potential som annars inte går att nå. På Vattenfall jobbar Magdalena Andersson med innovativa och klimatsmarta energilösningar.

– Vi har kommit långt när det gäller att energieffektivisera fastigheter. Nu märks det att många tar ett större grepp och vill jobba med lösningar på områdesnivå, snarare än enskilda hus, säger Magdalena Andersson, Sales Manager Area Solutions, på Vattenfall Värme.

Genom att utgå från platsen och dess förutsättningar kan nya lösningar tas fram. Man kan redan vid etableringen av ett nytt område bygga på ett sätt så att den energi husen genererar återanvänds i området. Borrhålslager kan kopplas ihop med fjärrvärmesystemet och leverera värme. Solceller kan producera el under sommaren och det som inte konsumeras går att lagra i batterilager. Och finns det industrier i området som kräver mycket kyla i produktionen så genererar de ofta ett värmeöverskott. Det överskottet kan tas tillvara och användas lokalt.

Det finns massor av bra idéer och intresset är stort för att få in ett cirkulärt tänk i projekten. Det handlar om att titta kritiskt på material och energiflöden och fundera över hur vi kan använda det vi har så många gånger som möjligt. Resurseffektivitet och återanvändning kommer bara bli viktigare och viktigare.

Magdalena Andersson_Vattenfall.jpg
Magdalena Andersson, Sales Manager Area Solutions, på Vattenfall Värme

– Det finns massor av bra idéer och intresset är stort för att få in ett cirkulärt tänk i projekten. Det handlar om att titta kritiskt på material och energiflöden och fundera över hur vi kan använda det vi har så många gånger som möjligt. Resurseffektivitet och återanvändning kommer bara bli viktigare och viktigare, säger Magdalena Andersson.

På en övergripande nivå tror hon att vi i framtiden kommer styra energikonsumtionen i hela områden, för att minska den totala energianvändningen. Genom att jämna ut förbrukningen över dygnets timmar går det att undvika effekttoppar och kapa kostnader. En utveckling som många privatpersoner kommer att märka av framöver är framväxandet av mikronät, eller lokala energigemenskaper.

– Det kommer att växa fram affärsmodeller som reglerar nyttjandet av energi i lokala mikronät där även hyresgäster kan vara med och bidra. Det kommer att löna sig att bidra med småskalig produktion och jag tror också att det finns en vilja hos många att betala lite extra för ett hållbart system, säger Magdalena Andersson. 

Med smarta och uppkopplade lösningar kan man minska växthusgasutsläppen, öka funktionaliteten, inomhuskomforten och få en ökad energieffektivisering. Det görs enkelt med digital automation och intelligens i form av artificiell intelligens (AI) och machine learning, som förflyttar nuvarande reaktiva mänskliga åtgärder mot prediktiv digital drift och underhåll av byggnader.

– Nyckeln till förflyttningen från vårt nuläge handlar om digitalisering och teknikutveckling. Att påbörja resan utifrån nuläget mot önskat läge kan ofta ske med relativt små medel. Man når inte hållbarhetsmålen enbart genom digitalisering av fastigheter. Men det går inte att uppnå dem utan, säger Johan Möller, affärsområdeschef för byggnadsautomation på GK.