Nationell strategi för ökad energieffektivisering

1. mars 2022
Energieffektivisering är en avgörande faktor för en fossilfri framtid och en grönare byggbransch. Organisationen Fossilfritt Sverige tar just nu fram en strategi med målet att uppnå detta.

År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med år 2005. Det följs upp genom att mäta tillförd energi per BNP-enhet. Målet har satts av riksdagen och utifrån den visionen jobbar organisationen Fossilfritt Sverige, som bildats på initiativ av regeringen. Nu tar Fossilfritt Sverige fram en nationell strategi för att fortsätta driva på utvecklingen av energieffektiviseringen i samhället.

– Den billigaste och mest klimatsmarta energin är den som inte behöver produceras. I Sverige har inte energieffektivisering prioriterats tillräckligt. Men inte minst höstens höga elpriser visar vilka vinster som kan göras när det gäller att till exempel kapa effekttoppar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige i ett pressmeddelande.

– Enligt beräkningar från Energiföretagen kommer efterfrågan på el att öka med 70 – 120 procent till 2045 men energieffektivisering handlar inte bara om el. Det handlar om att skapa ett mer resurseffektivt samhälle med fokus på cirkularitet.

Den strategi som Fossilfritt Sverige jobbar med kommer att lämnas till regeringen under 2022 och tas fram i dialog med företag inom energieffektiviseringsbranschen, företag med stora energibehov, kommuner och regioner. Målet är att identifiera hinder, men också att särskilt studera de möjligheter digitaliseringen kan erbjuda för att utveckla lösningar inom transportsystemet, bygg- och bostadsföretagen och industrin som helhet. Att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer kan bidra till industriell utveckling med fler jobb och exportmöjligheter som följd, menar organisationen.

– Enligt beräkningar från Energiföretagen kommer efterfrågan på el att öka med 70 – 120 procent till 2045 men energieffektivisering handlar inte bara om el. Det handlar om att skapa ett mer resurseffektivt samhälle med fokus på cirkularitet, säger Svante Axelsson i ett pressmeddelande.

Fördelarna med att energieffektivisera är stora för många aktörer, inte minst ur ett kostnadsperspektiv. Därför är det mycket som talar för att börja jobba med frågan direkt. Även om Fossilfritt Sverige ännu inte är färdiga med den strategi som ska lämnas till regeringen ser de några lågt hängande frukter som går att ta tag i direkt.

Dels kan Boverkets byggregler förändras och utformas med krav på att redovisa använd energi istället för köpt energi när man beräknar energiprestanda. Den andra delen Fossilfritt Sverige framhåller är ett behov av att bredda skatteavdraget för grön teknik så att även energieffektiviserande åtgärder inkluderas, så som solceller, laddstolpar och ellagring.

Källa:  https://fossilfrittsverige.se/strategier/energieffektiviseringsstrategi/