GK-koncernen kvartal 4, 2023: Rekordhög aktivitet och en bra avslutning på året

19. februari 2024
GK avslutade året bra med rekordhög aktivitet och bra orderingång det fjärde kvartalet. Marknaden fortsätter vara kärv i hela Skandinavien, men en solid orderstock ger stabilitet inför 2024.

Det fjärde kvartalet 2023 hade GK rörelseintäkter på 1 832,5 miljoner NOK, jämfört med 1 761,2 miljoner 2022. Omsättningen för 2023 blev 6 536,2 (6 028,8) miljoner NOK, en ökning på 8,4 procent jämfört med 2022. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 100,7 miljoner NOK 2023, jämfört med 40,5 miljoner 2022. Resultatet före skatt (EBT) blev 20,1 (-21,1) miljoner NOK, en resultatförbättring på drygt 40 miljoner jämfört med 2022.

– På en krävande marknad levererar vi en rekordhög omsättning och en bra avslutning på 2023. En sund orderstock skapar trygghet inför 2024, även om vi förväntar oss en fortsatt skakig marknad, säger koncernchef Kim Robert Lisø.

EBITDA för enbart det fjärde kvartalet låg på 57,0 miljoner NOK, ungefär samma nivå som föregående år, medan EBT för kvartalet blev 34,5 miljoner NOK, jämfört med 42,1 miljoner samma period i fjol.

Det fjärde kvartalet var orderingången värd 1 779,5 miljoner NOK, och orderstocken uppgick vid årets slut till 3 508,3 miljoner NOK.

Väl positionerat för att bidra till den gröna omställningen

– Jag är väldigt nöjd med avslutningen på året. Omsättningen ökar i samtliga tre länder och orderingången har varit god. Lönsamheten ökar också successivt och vi ser att vårt strategiska fokus på att utveckla och förbättra vår kärnverksamhet inom service, entreprenad och fastighetsautomation ger resultat. Jag är otroligt stolt över hela Team GK som varje dag levererar tjänster av hög kvalitet – tjänster som bidrar till smarta och hållbara byggnader med bra inomhusklimat, säger koncernchefen.

Byggbranschen kommer att stå inför stora förändringar de kommande åren. Efterfrågan på lösningar för energioptimering av befintliga byggnader ökar, och med smarta koncept för service, driftstöd och styrning är GK strategiskt väl positionerat för att bidra till den gröna omställningen.

– Kunderna efterfrågar grönare lösningar, både för att de själva vill vara en del av den gröna omställningen, men också för att det har ett kommersiellt värde. När vi som teknisk entreprenör kommer in tidigt i processen, eller när vi deltar i delentreprenader, ser vi att vi kan bidra till smarta, framtidssäkrade och hållbara lösningar.

HMS: Förebyggande arbete

Under det fjärde kvartalet ledde 15 arbetsplatsolyckor till frånvaro. H1-värdet låg den 31/12 2023 på 10,5.

– Tyvärr har vi haft alltför många olyckor det senaste kvartalet. Under de perioder då vi har extra stort fokus på förebyggande arbete, rapportering av oönskade händelser och inte minst på att dela med oss av erfarenheter internt, då ser vi att antalet olyckor går ner. Vi kommer därför att löpande arbeta för att stärka vårt förhållningssätt till säkerheten, med fortsatt fokus på rapportering, kunskapsdelning och lärande så att vår HMS-kultur blir ännu starkare. En olycka är en för mycket, säger Lisø.

GK Sverige: Tillväxt och fortsatt omställning

GK:s svenska verksamhet redovisar en tillväxt på 9,7 procent 2023 med en årsomsättning på 1 526,5 miljoner NOK (1 534,1 MSEK). Det fjärde kvartalet var omsättningen 410,0 miljoner NOK (413,0 MSEK), jämfört med 398,0 miljoner NOK 2022.

För det fjärde kvartalet redovisas ett positivt rörelseresultat (EBITDA) på 8,5 miljoner NOK och resultatet före skatt (EBT) blev 8,6 miljoner NOK. Det ackumulerade resultatet före skatt för 2023 blev -14,3 miljoner NOK (-14,3 MSEK), jämfört med 1,4 miljoner NOK 2022.

Orderingången för den svenska verksamheten har 2023 påverkats av en svagare konjunktur, och vid årets slut var orderstocken värd 268,8 miljoner NOK.

Portrett av Alexis Låftman Kahlmann, VD GK Sverige
Alexis Låftman Kahlmann, VD GK Sverige

— Samtidigt som omsättningstillväxten varit god under året, når det ackumulerade resultatet inte uppsatta mål. Framförallt nedestimeringar vid färdigställandet av äldre projekt belastar resultatet i två regioner, vilket inte uppvägs av relativt god lönsamhet i övriga regioner. Vad gäller rörverksamheten så är det mycket glädjande att vi nu kan lämna många år med kraftigt negativa resultat bakom oss, för att göra ett försiktigt positivt resultat, säger Alexis Låftman Kahlmann, VD för GK Sverige.

— Det pågående omställningsarbetet har under året genererat förhållandevis omfattande jämförelsestörande poster, och den underliggande lönsamheten i den operativa verksamheten fortsätter att förbättras jämfört med föregående år. Det vikande byggkonjunkturen inom framförallt bostadssegmentet nödvändiggör en viss omfokusering avseende marknadsbearbetningen under 2024, säger Kahlmann.

GK Norge: Historiskt hög aktivitet det fjärde kvartalet

GK:s norska verksamhet ökar sina intäkter och rörelseresultatet går upp 17 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. Vissa krävande projekt påverkar resultatet inom entreprenadverksamheten, medan divisionerna service och fastighetsautomation levererar starka resultat, vilket ger goda utsikter för 2024.

Det fjärde kvartalet omsatte GK Norge 1 248,0 (1 236,8) miljoner NOK, medan årsomsättningen blev 4 412,6 (4 144,1) miljoner kronor. Rörelseresultatet för kvartalet blev 38,1 (32,5) miljoner NOK och resultatet före skatt (EBT) 30,9 (30,8) miljoner. Rörelseresultatet för helåret blev 64,7 (25,7) miljoner NOK, medan EBT blev 45,3 (3,3) miljoner kronor.

GK Danmark: Stark avslutning på året

GK:s danska verksamhet avslutade året starkt och redovisar rörelseintäkter på 181,4 miljoner NOK, jämfört med 139 miljoner NOK samma period i fjol. Omsättningen totalt för året blev 624,6 miljoner NOK, en ökning med drygt 100 miljoner, eller 19,2 procent, jämfört med 2022.

Rörelseresultatet (EBITDA) för året låg på 9 miljoner NOK, vilket är samma nivå som 2022, medan resultatet före skatt (EBT) blev 6,1 miljoner NOK, jämfört med 7 miljoner NOK 2022.

Höjdpunkter i urval från fjärde kvartalet

  • GK Norge har tecknat ett kontrakt med Veidekke värt 80 miljoner NOK för byggsteg 2 av Trondheims nya centralstation. Där ska GK leverera ventilation, kyla, rör och fastighetsautomation. Trondheims nya station är ett grönt stadsutvecklingsprojekt där Bane NOR Eiendom utvecklar en ny, central stadsdel. Projektet har höga miljöambitioner och ska BREEAM Excellent-certifieras.
  • GK Sverige har vunnit rörentreprenaden för ett bostadsprojekt med 420 lägenheter fördelade på två byggnader i Haga Norra, Solna. Uppdragsgivare är NCC för Birger Bostad (Fabege). Produktionen påbörjas det första kvartalet 2024 och projektet ska stå färdigt sommaren 2026.
  • GK Sverige har tecknat avtal om ventilationsarbeten vid nybyggnationen av Arvid Nordqvists nya lager-, produktions- och kontorsbyggnad i Järfälla kommun. Den nya fabriken ska byggas i trä och certifieras i enlighet med standarden Miljöbyggnad Silver. 
  • GK Danmark har vunnit rörentreprenaden för Ny Psykiatri Bispebjerg i Köpenhamn. Byggnaden ska bidra till att skapa en bra och trygg miljö för patientbehandlingar vid Psykiatrisk Center i Köpenhamn. Byggnaden uppförs i två etapper under perioden 2019–2025. Den första färdigställda byggnaden togs i bruk i november 2022 och inrymmer bl.a. akutmottagning, ECT-klinik och 74 sängplatser. I nästa steg rivs befintlig bebyggelse för att ge plats för ytterligare 126 sängplatser fördelade på åtta sektioner.
  • GK Danmark har vunnit ett 4-årigt ramavtal för ventilation, VVS- och rörmokeriarbeten för Odense kommun. På området ventilation ska GK sköta service, energirenovering och mindre ombyggnationer i skolor, förskolor, omsorgsboenden och andra offentliga byggnader i hela kommunen. Utöver detta har GK tecknat kontrakt på service och underhåll av VVS och rörläggning i offentliga byggnader i två stadsdelar som utgör hälften av kommunen.
  • GK Norge har ingått ett omfattande ramavtal med Universitetet i Tromsø (UiT). Avtalet är värt 38 miljoner NOK och sträcker sig initialt över två år, med möjlighet till förlängning till fyra år. GK:s leveranser omfattar service på laboratorieskåp, byte av filter i ventilationsaggregat samt utbyte av föråldrade ventilationsanläggningar.
  • GK Norge ska leverera fastighetsautomation med tillhörande eltekniska system till det nya regeringskvarteret, ett av de största norska byggnadsprojekten någonsin. Samarbetet med Statsbygg inleddes 2021, och GK har efter samrådsfasen tecknat avtal värda sammanlagt cirka 400 miljoner NOK. Det nya regeringskvarteret består av totalt fem nya byggnader, en källare samt renovering av två byggnader och offentliga rum. Tillsammans ska dessa bli säkra och moderna arbetsmiljöer för anställda vid departementen. Byggnaderna ska miljöcertifieras på nivån BREEAM Excellent.
  • Fosslia omsorgscenter i Stjørdal utsågs till årets VVS-projekt under VVS-dagen i Trøndelag. GK har varit totalteknisk entreprenör för byggnaden som präglas av mycket framtidsinriktade och energieffektiva lösningar. Priset delades ut den 10 november på Scandic Nidelven i Trondheim. Juryn lyfter i sin motivering fram att genomförandet varit imponerande med samarbete mellan entreprenörer, smarta ventilationslösningar med fokus på realtidsberäkningar i stället för överdimensionerade anläggningar, värme via ventilation samt 16 energibrunnar.

Läs också:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Våra rapporter
Läs mer