GK går med i det norska näringslivets klimatinitiativ Skift

12. mars 2021
GK är nu medlem i Skift – en norsk näringslivsorganisation som har som mål att vara en pådriver för att nå klimatmålen 2030. Skift er systerorganisation till det svenske företagsnätverket Hagainitiativet.

GK är det första tekniska entreprenadföretaget som blir medlem i Skift-nätverket. I samarbete med andra ledande företag från en rad olika branscher vill GK gå i spetsen för arbetet med att stoppa klimat- och miljöförändringarna och skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Gemensamma insatser för den gröna omställningen

– GK:s vision är att vara en klimatförebild och därför var det ett naturligt steg för oss att gå med i Skift-nätverket. Skift är en viktig aktör i arbetet med att få näringslivet att hjälpa till med att förverkliga den gröna omställningen. GK kommer att medverka i det klimatarbete som krävs för att Norge ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Medlemskapet i Skift ger oss en möjlighet att utbyta kunskaper om vad som krävs för att näringslivet, och framför allt byggbranschen, ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser, säger Kim Robert Lisø, GK:s koncernchef.

– Vi har valt att gå med i Skift eftersom det är en aktionssmedja och inte bara en tankesmedja. De vill gå i spetsen och visa vilka affärsmöjligheter som finns i omställningen till nollutsläppssamhället. Det går väl i linje med GK:s nya strategiska inriktning och vårt löfte att utföra "handlingar som räknas". Den gröna omställningen handlar inte om goda intentioner, utan om att vidta faktiska åtgärder och våga tänka i nya banor, säger Lisø.

GK vill vara en pådriver

Globalt står byggbranschen för 40 procent av växthusgasutsläppen, materialanvändningen och energianvändningen. Att minska den byggda miljöns påverkan på klimatet är nödvändigt. GK har satt hållbarhet högt på agendan i sin nya strategi och definierat ambitiösa klimatmål.

- Som Skandinaviens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner ska vi gå i spetsen och ta vår del av ansvaret. Vi måste själva agera mer hållbart, men vi ska även driva på hållbarhetsarbetet hos våra leverantörer och kunder. Med vår kompetens, storlek, vilja och förmåga kan vi åstadkomma verkliga förändringar i vår egen verksamhet, i branschen och i samhället i stort, säger Lisø.

En välkommen medlem i Skift

Bjørn Kjærand Haugland, Skifts VD, tycker att GK passar bra in i organisationen.

– På Skift sätter vi höga mål, som vi följer upp med konkreta strategier. Klimatavtrycket i bygg- och anläggningssektorn är högt vilket innebär att det finns enorma möjligheter att minska utsläppen och utveckla mer hållbara affärsmodeller. Det finns mycket att vinna, både när det gäller att minska utsläppen och få fram nya lösningar som skapar konkurrenskraft i Norge och Skandinavien.

– Att GK går med i Skift med dessa höga ambitioner ökar våra möjligheter att påverka näringslivet i riktning mot en snabbare omställning, säger Haugland.

Läs också:

Hållbarhet och ESG på GK
Läs mer

Befintliga byggnader har stor förbättringspotential

För att möta klimatutmaningarna måste samhället drastiskt ställas om i en mer hållbar riktning – baserat på ny teknik och förnybar energi. GK utvecklar och levererar smarta och energieffektiva lösningar för såväl nya som befintliga byggnader. Potentialen att minska utsläppen av växthusgaser är särskilt stor vad gäller befintliga byggnader.

– Framtidens byggbestånd kommer till stor del utgöras av de hus vi ser omkring oss idag, och stora klimatvinster kan uppnås genom smarta energieffektivitetsåtgärder i samband med återanvändning och renovering av det befintliga byggbeståndet. Många efterfrågar tydligare ramvillkor och krav vid renovering av byggnader och det finns ingen anledning att vänta. Med utgångspunkt i förnybar energi och modern teknik måste vi som representerar de olika delarna av bygg- och fastighetsbranschen tillsammans försöka skapa hållbara värdekedjor och lönsamma affärsmöjligheter för alla. Plattformar för samarbete och kunskapsutbyte som Skift kommer att bidra till detta och vi ser verkligen fram emot att vara en aktiv medlem, avslutar Lisø.