Leverantörer och underentreprenörer

I GK:s särskilda uppförandekod för leverantörer beskrivs de principer som GK:s leverantörer och underentreprenörer ska följa.

GK:s verksamhet ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Genom vår interna uppförandekod ställer vi höga krav på våra egna verksamheter och medarbetare när det gäller miljömässiga, sociala och affärsmässiga förhållanden.

GK ställer samma höga krav på sina leverantörer och deras underleverantörer. Våra samarbetspartner ska bedriva sin verksamhet på ett säkert och miljövänligt sätt och de ska uppfylla alla gällande avtalskrav och bestämmelser.

Alla våra leverantörer ska bekräfta att de förpliktar sig att följa vår uppförandekod för leverantörer.

GK:s uppförandekod för leverantörer

GK är en ansvarstagande aktör som endast vill anlita seriösa och tillförlitliga leverantörer av produkter och tjänster. Vi tar avstånd från alla former av företagsrelaterade lagöverträdelser och arbetar aktivt för att motverka förekomsten av svartjobb och skattebedrägerier i byggbranschen.

Vi ställer därför hårda krav på dokumentation från våra samarbetspartner, vilket ska bidra till att öka seriositeten och säkerheten i branschen. Kraven i sin helhet framgår av våra avtalsvillkor.

Rapportering

GK är ett ansvarstagande företag med höga etiska standarder och stor respekt för allt som påverkas av vår verksamhet. Vi främjar öppenhet och uppskattar alla som säger till när de observerar eller upplever något som inte är i linje med våra värderingar eller etiska riktlinjer.

Läs mer om GK:s visselblåsarfunktion GK Whistle

For English users

Suppliers and subcontractors

GK has a Supplier Code of Conduct that describes the principles that GK’s suppliers and, if used, sub-suppliers must comply with. 

GK sets high standards for its own operations and its own employees with respect to environmental, social and commercial matters. High ethical and moral standards will always characterise the way GK does business. GK sets the same standards for its suppliers and their sub-suppliers. Our business partners must operate in a safe and environment-friendly manner and must meet all the requirements set out in prevailing contracts and regulations. 

All our suppliers must confirm that they undertake to follow our Supplier Code of Conduct.

GK's Supplier Code of Conduct

Vårt samhällsansvar

Som en ledande aktör inom vår sektor deltar GK aktivt i samhällsdebatten och policyskapandet för att bidra till den gröna omställningen och en konkurrenskraftig, säker och attraktiv bransch. GK:s medarbetare är engagerade i olika arbetsgrupper, forskningsprojekt och organisationer.