Leverantörer och underentreprenörer

I GK:s särskilda uppförandekod för leverantörer beskrivs de principer som GK:s leverantörer och underentreprenörer ska följa.

GK:s verksamhet ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Genom vår interna uppförandekod ställer vi höga krav på våra egna verksamheter och medarbetare när det gäller miljömässiga, sociala och affärsmässiga förhållanden.

GK ställer samma höga krav på sina leverantörer och deras underleverantörer. Våra samarbetspartner ska bedriva sin verksamhet på ett säkert och miljövänligt sätt och de ska uppfylla alla gällande avtalskrav och bestämmelser.

Alla våra leverantörer ska bekräfta att de förpliktar sig att följa vår uppförandekod för leverantörer.

GK:s uppförandekod för leverantörer

GK är en ansvarstagande aktör som endast vill anlita seriösa och tillförlitliga leverantörer av produkter och tjänster. Vi tar avstånd från alla former av företagsrelaterade lagöverträdelser och arbetar aktivt för att motverka förekomsten av svartjobb och skattebedrägerier i byggbranschen.

Vi ställer därför hårda krav på dokumentation från våra samarbetspartner, vilket ska bidra till att öka seriositeten och säkerheten i branschen. Kraven i sin helhet framgår av våra avtalsvillkor.

For English users

Suppliers and subcontractors

GK has a Supplier Code of Conduct that describes the principles that GK’s suppliers and, if used, sub-suppliers must comply with. 

GK sets high standards for its own operations and its own employees with respect to environmental, social and commercial matters. High ethical and moral standards will always characterise the way GK does business. GK sets the same standards for its suppliers and their sub-suppliers. Our business partners must operate in a safe and environment-friendly manner and must meet all the requirements set out in prevailing contracts and regulations. 

All our suppliers must confirm that they undertake to follow our Supplier Code of Conduct.

GK's Supplier Code of Conduct

Mänskliga rättigheter

GK vill bidra aktivt till ett ansvarstagande näringsliv och vi ställer krav på att våra leverantörer undertecknar en uppförandekod. Det är viktigt att göra riskbedömningar och uppföljningar av leverantörsledet för att säkerställa att mänskliga rättigheter tillvaratas i hela vår värdekedja.

Barn som løper gjennom spreder på en sommerdag