Innovation och FoU

GK ska stödja kunskaps- och produktutveckling som syftar till att värna om miljön genom att aktivt delta i FoU- och innovationsprojekt, något som även kan ge vår kärnverksamhet konkurrensfördelar och bidra till att minska våra kunders klimatavtryck.

Här presenterar vi några av de projekt vi är och har varit involverade i.

FME ZEN

Forskningscentret för nollutsläppsområden i smarta städer (FME ZEN) ska utveckla lösningar för framtidens byggnader och tätorter som bidrar till att realisera nollutsläppssamhället. Detta är FME ZEN:s bidrag till ett koldioxidsnålt samhälle. Tillsammans med offentliga och industriella partners från hela värdekedjan genomförs nio pilotprojekt runtom i Norge.

GK deltar aktivt i arbetsgrupperna WP 3 och WP 4. I WP 3 bidrar vi bland annat till att kartlägga växthusgasutsläpp från tekniska installationer. I WP 4 bidrar vi till smart energihantering av byggnader.

Värd för projektet är NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) som leder centret tillsammans med SINTEF Community och SINTEF Energi.

Mer information: FEM ZEN, SINTEF

Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner

Byggnader är dåligt utrustade för flexibel energianvändning

Läs mer på gk.no (norska)

BRAVENT

Varje år inträffar över 180 brandtillbud på norska skolor. Även om de flesta av dessa bränder är små, kan de leda till kraftig rökbildning. Här spelar ventilationssystemet en avgörande roll.

Dessvärre är de nuvarande riktlinjerna för brandventilation oklara. Detta gäller särskilt “utsugningssystem” vars funktion påverkas av VAV-spjäll i kanalnätet utan att dessa har funktionstestats under ett brandförlopp. Dessutom finns oklarheter rörande behovet av brandisolering, förbikoppling och brandfläkt.

Detta FoU-projekt ska undersöka om behovsstyrda ventilationssystem kan fungera som säker brandventilation med ett minimum av extra åtgärder. En viktig fråga är huruvida VAV-spjäll kan tilldelas en funktion under ett brandförlopp även om detta inte är ett certifierat användningsområde för dessa.

BRAVENT är ett innovationsprojekt finansierat av Norges forskningsråd som genomförs under perioden 2021–2024.

Projektägare är Undervisningsbygg Oslo KF och projektledare är RISE Fire Research. Övriga partner i projektet är SINTEF Community, Trondheim Eiendom, Bergen Kommune, GK Norge och TROX Auranor Norge.

Mer information: SINTEF

Byggfloken 2.0 - cirkulära affärsmodeller i stöpsleven

Byggfloken 2.0 är en tvärvetenskaplig projektgrupp för utveckling av nya affärs- och samverkansmodeller, i syfte att öka hållbarheten inom branschen och skapa ett mer hållbart samhälle. Byggfloken initierades av Statsbygg och ÆRA och har använt kreativ workshopsmetodik med kundperspektivet i fokus för att komma fram till möjliga lösningar som kan främja hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen.

Byggfloken 2.0 bygger vidare på de nätverk, insikter och lösningar som skapades i Byggfloken 1.0 från 2018. Den gången handlade det om att introducera cirkulär ekonomi i den norska bygg- och anläggningsbranschen, med bättre beställningar, byggnader som designas för återanvändning och en mer hållbar drift av byggnader.

Läs mer på www.reformater.no.

Nærbilde av bygg med blå himmel

Byggfloken 2.0 - cirkulära affärsmodeller i stöpsleven

Läs mer på gk.no (norska)

Ramverk för miljöanpassad förvaltning av byggnader

I ett unikt projekt vid Lunds universitet utanför Malmö tar forskare fram ett användarvänligt ramverk för planering av åtgärder som kan minska byggnaders miljö- och klimatpåverkan. Målet är att göra det lättare för byggherrar att göra sina byggnader mer hållbara. Byggbranschen står för cirka 35 procent av Sveriges totala energiförbrukning och det finns stora möjligheter att öka energieffektiviteten.

Projektet är en del av E2B2, Sveriges största forskningsprogram inom energieffektivisering av byggnader och bostäder.

Programmet drivs av Energimyndigheten. Med hjälp av ett poängsystem kan man genom ramverket se hur en byggnad placerar sig utifrån ett hälso-, klimat- och miljöperspektiv. Utifrån svaren får man förslag på vilka åtgärder som är värda att satsa på.

Catarina Warfvinge, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola och senior rådgivare på GK, är en av forskarna i projektet som har en budget på 4 miljoner SEK och avslutas i december 2022.

Mer information: Ramverk för miljöanpassad förvaltning av byggnader

Grön VVS

VVS-installationer står för en betydande del av växthusgasutsläppen från byggnader. Hittills har det inte funnits tillräckliga kunskaper om hur man kan minska dessa utsläpp. Forskningsprojektet Grön VVS ska bidra till att halvera CO2-utsläppen från VVS-anläggningar, och GK ska bidra till ökad kunskap om miljöpåverkan från tekniska installationer i byggnader.

För att minska utsläppen ska projektet undersöka både vilka material som ingår i anläggningarna och om det finns andra systemlösningar som kan ge mindre klimatpåverkan i installationer och under drift.

Grön VVS initierades av Erichsen & Horgen och stöds av Norges forskningsråd. Projektet pågår till 2025. Förutom GK är även KLP Eiendom, Höeg Eiendom, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson och OsloMet partner i projektet Grønn VVS.

Mer information:ERICHSEN-HORGEN

Foto: GK Gruppen / Nicolas Tourrenc

GK partner i FoU-projekt för att halvera utsläppen från VVS

Läs mer på gk.no (norska)

Smart Building Hub

Projektet Smart Building Hub ska bidra till att koppla ihop forskning om energieffektiva och flexibla byggnader med forskning om smarta energisystem. För att uppnå detta måste detaljerade mätningar med hög tidsupplösning av elförbrukning, värmeförbrukning, lokal energiproduktion, parametrar för inomhusklimat och andra byggnadsdata organiseras och kopplas samman.

SINTEF har tillsammans med 16 partners tilldelats medel från Norges forskningsråd. Forskningsrådets mål är att projekten ska skapa en infrastruktur som kan användas av forsknings- och innovationsmiljöer över hela landet.

SINTEF Community leder projektet tillsammans med följande partner: Undervisningsbygg Oslo KF, SINTEF Energi, NTNU, Höegh Eiendom AS, Enova SF, GK Inneklima AS, OBOS BBL, Boligbygg Oslo KF, Statsbygg, Akershus Energi Varme AS, Smart Innovation Norway AS, Drammen Eiendom KF, IFE, SOLENERGI Fusen AS och Entro AS.

Mer information: SINTEF

DIGG-MIN-SKOLE

Ett bra inomhusklimat i skolan är viktigt för elevers och personals hälsa och välbefinnande, och har en betydande inverkan på elever - nas inlärning. Bra underhåll av byggnaden och en välfungerande drift av de tekniska anläggningarna är viktigt för ett bra inomhusklimat, men det är också av avgörande betydelse att anställda och elever använder skolbyggnaderna rätt och är delaktiga i praktiskt arbete för att förbättra inomhusklimatet på skolnivå.

GK ska bland annat utveckla och testa ett användarvänligt förvaltningssystem.

Projektet DIGG-MIN-SKOLE ska kombinera data från sensorer som är en integrerad del av skolans tekniska anläggningar och/eller fristående inomhusklimatsensor för att utveckla en maskininlärn - ingsmodell som kan uppskatta sannolikheten för att användarna kommer att uppleva ohälsa/minskat välbefinnande. Dessutom kommer modellen att uppskatta vilka faktorer i inomhusklimatet som med största sannolikhet är orsaken till hälsoproblemen (temperatur, ljusförhållanden, buller, CO2 m.m.) och identifiera riktade åtgärder på skol-/klassrumsnivå som kan åtgärda dessa.

Projektet har fått medel från ICTPLUSS-ICT och digital innovation.

Mer info: FORSKININGSRÅDET

DIGG-MIN-SKOLE skal ta i bruk ny teknologi for å sikre elever og ansatte i norske skoler et inneklima som fremmer helse, trivsel, læringsevne og produktivitet. Samtidig skal prosjektet bidra til en kostnadseffektiv forvaltning av skolebygg. Foto: Oslo kommune

Forskningsprojektet DIGG-MIN-SKOLA - digg mitt inomhusklimat

Läs mer på gk.no (norska)

Vägledning för effektiva hållbarhetsplaner för byggnader

GK Danmark hjälper till att definiera morgondagens lösningar för hållbara byggnader genom deltagande i projektet Værdibyg (Värdeskapande byggprocess), ett unikt utvecklingsprogram inom byggsektorn som utvecklar byggprocessen och utmanar branschen med nya idéer.

Værdibyg är ett initiativ i regi av BAT Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører och TEKNIQ Arbejdsgiverne. Med denna satsning tar ledande branschorganisationer itu med problem och utmaningar inom byggbranschen. Værdibyg identifierar och utvecklar en ny gemensam praxis för byggprocessen för alla aktörer i branschen.

Genom workshops med deltagare från byggföretag som bidrar med praktisk expertis inhämtas kunskap för utveckling av en gemensam bästa praxis som tar hänsyn till alla parters behov.

GK Danmark är involverat i utformningen av en vägledning för effektiva hållbarhetsplaner för byggnader. Den ska öka byggherrarnas fokus på hållbarhet i byggprojekten, göra mål och visioner tydligare för alla inblandade och synliggöra deras roller i projektet. Denna vägledning kommer att publiceras under 2022.

Mer information: VÆRDIBYG

Samarbete för hållbarhet

GK vil vara en pådrivar för det gröna skiftet tillsammans med våra kunder och leverantörer och vi samarbetar om små och stora lösningar som behövs för att skapa hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen.

Vi bygger bærekraft