HMS - Hälsa, miljö och säkerhet

Hälsa, miljö och säkerhet är ett prioriterat område på Gunnar Karlsen Sverige AB. Målet är att våra arbetsplatser ska vara skadefria och hälsosamma. Visionen om en bättre miljö förpliktar också att ha en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt.

HMS i företaget

HMS-arbetet på Gunnar Karlsen fokuserar på upplärning, rutiner, samarbete och nolltolerans. För att få ner frånvaroskador och yrkessjukdomar har vi engagerat medarbetare till att bli skyddsombud. Viktigt är att alla har rätt utrustning vid utförande av arbete. Samtidig måste var och en använda de tekniska hjälpmedel som finns till att utföra arbetsuppgifterna på mest skonsamma sätt för kroppen.

HMS-politik

Vår HMS-politik är att vår slogan ”- för en bättre miljö” förpliktar till att ha en bra arbetsmiljö. Genom höjd nivå på HMS-arbetet skall vi tillsammans skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vår inställning

• Vi skall ha en professionell inställning som genom systematiska och planerade insatser förhindrar fel och säkrar människor, miljö och material.
• Grundlig upplärning av våra medarbetare skall resultera i nolltolerans, vilja till tidig problemlösning och samarbete.
• HMS-arbetet är ett ansvar som varje enskild anställd har. På chefsnivå är detta en prioriterad arbetsuppgift.

Insatser vi prioriterar

• Våra avdelningar skall ha skyddsombud som tar tillvara våra medarbetares intressen i förhållande till arbetsmiljölagen.
• På byggarbetsplatser skall skyddsronder genomföras för egna och underentreprenörers arbete. Riskinventering skall alltid göras, rätt säkerhetsutrustning skall användas och HMS-rutiner skall följas vid alla tillfällen.
• Vi vill att våra underentreprenörer skall ha samma höga fokus på sitt HMS-arbete som vi har, och vi kräver rapporter om olyckor och tillbud från dessa.

Säkerhet

Med säkerhet menas att personers liv och hälsa, den biologiska och fysiska miljön, samt att materiella ting inte skall utsättas för onödiga risker. Detta innebär att sannolikheten for oönskade händelser skall vara minimal, och att konsekvenserna av sådana händelser skall vara så små som möjligt.

Varför är detta viktigt?

En god arbetsmiljö och insatser för att ta tillvara våra medarbetares hälsa och säkerhet är viktig för att nå våra yrkesmässiga ambitioner. Hög grad av säkerhet på arbetsplatser och anläggningar är nyckeln till vår produktion, och att våra medarbetare tryggt kan arbeta sig igenom sin arbetsdag.
 
Vilka ambitioner har vi?

Vår ambition är att alla aktiviteter skall genomföras utan skador på person, miljö eller materiell.
 
Våra prioriteringar:

• Grundläggande upplärning av anställda och skyddsombud
• Registrering och uppföljning av avvikelserapportering på frånvaro, olyckor, tillbud och riskanalyser
• Hög standard på skyddsutrustning
• Genomförande av riskanalys
• Skyddsronder 

Custom sub menus