Så kan fastighetsbranschen bidra till klimatmålen

7. december 2021
Nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning går till sektorn bostäder och service. Genom energieffektivisering kan vi minska kostnader för uppvärmning och utsläpp av koldioxid samtidigt som behovet av ny energiproduktion reduceras.

Hur ska vi som samhälle klara av att ställa om och nå EU:s klimatmål och det svenska målet om netto-noll växthusgasutsläpp år 2045? En möjlighet som den nya rapporten Grön Logik lyfter fram är energieffektivisering. Sektorn bostäder och service står nämligen för en stor del av landets totala energianvändning. Och om vi lyckas effektivisera den energianvändningen tar vi ett stort kliv mot en smartare energiförbrukning.

– Det är betydligt dyrare för samhället att enbart öka produktionen av förnybar energi, jämfört med om medel samtidigt läggs på effektivisering så energibehovet minskar. Genom att energieffektivisera våra byggnader kan Sverige exempelvis frigöra hela 11 TWh el – tillräckligt för att elektrifiera hela Sveriges personbilsflotta, säger Veronica Koutny Sochman, vd för branschorganisationen Swedisol i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten förutspår att vi behöver utöka elproduktionen avsevärt till år 2045. En betydande del av den ökningen skulle alltså kunna undvikas helt genom den outnyttjade potential som finns i energieffektiviseringen. Att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet gynnar privata aktörer, fastighetsägare, boende och samhället i stort. Kostnaderna för el och värme minskar samtidigt som utsläppen av koldioxid går ner. Vi får också ett bättre inomhusklimat, vilket för med sig hälsovinster och vi minskar behovet av att bygga ut vår energiproduktion.

– Trots den stora nytta som fastighetsbranschen kan bidra med i klimatomställningen så har svenska beslutsfattare inte lagt tillräckligt fokus på energieffektivisering. Om vi ska lyckas med klimatomställningen behöver det här perspektivet finnas med vid alla energirelaterade investeringsbeslut framöver, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige i ett pressmeddelande.