Gör äldre byggnader mer hållbara

7. juni 2021
Äldre byggnader är ofta stora energibovar. Det kan förklaras med allt från dålig isolering till föråldrade system för värme, ventilation och kyla. Men möjligheterna till energieffektivisering och en mer klimatsmart drift är med andra ord stora.

Första steget för att göra en byggnad mer miljömässigt hållbar är att analysera nuläget och göra en klimatanalys. Genom att exempelvis jämföra kostnader för värme och varmvatten med likvärdiga byggnader får du en uppfattning om den egna användningen.

– En första noggrann analys är viktig för att välja rätt investeringar i hållbarhet, säger Catarina Warfvinge, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola. En bra investering är den som både är kostnadsmässigt och klimatmässigt lönsam. Vissa åtgärder återbetalar sig nästan direkt, andra ger en omedelbar klimatvinst men återbetalar sig först på sikt.

Catarina Warfvinge
Catarina Warfvinge, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola

Oavsett ska du inför varje beslut om en potentiell ”hållbarhetsåtgärd” anta ett helhetsperspektiv. Det handlar till exempel om att göra en avvägning om när gammal utrustning ska bytas ut. Exempelvis är en ny fläkt energieffektiv, samtidigt har tillverkningen av den och avfallet från den gamla stor påverkan på miljön.

– Det här är en svår och viktig avvägning som vi behöver ha med oss vid planeringen av framtida underhåll. När är det rimligt att serva den teknik och utrustning vi har och när är det mer lönsamt och försvarbart utifrån ett miljö- och klimatperspektiv att investera i ny?

Här är analysen återigen viktig samt vilka delar av hållbarhetsbegreppet som ska stå i fokus. Ska ni ”bara” räkna på utsläpp och klimatpåverkan eller också se till vilken miljöpåverkan åtgärden har? Ett annat enkelt tips är att installera undermätare för att bättre förstå och härleda vattenförbrukningen.

– Ofta har fastighetsägare en mätare till flera fastigheter och kan inte se hur mycket varje byggnad använder, säger Catarina.

Den ena byggnaden kan ha låg vattenförbrukning medan toaletterna läcker i den andra.

– Genom att installera undermätare går det att upptäcka, det är en billig investering som gör er mer träffsäkra i era åtgärder.

Att uppgradera sina tekniska system och få till rutiner för service och underhåll är också en nyckelfaktor för ett mer klimatsmart fastighetsägande. Med en digital automationslösning är det enkelt att övervaka driften av ventilation, värme, kyla och belysning samt se till att alla fastighetssystem fungerar optimalt.

– Sätt rutiner för underhåll, service och ronderingar och se till att de utförs av personer med driftutbildning. Det ger omedelbara vinster som bra luftkvalitet och lägre användning. Enkla saker som att driftinstruktionen hänger där den ska är en försäkran om att underhållet blir rätt!

Sjukhus, skolor och andra offentliga byggnader har stor potential att bli mer klimatsmarta. Eftersatt underhåll är vanligt och det leder i sin tur till ett försämrat inomhusklimat trots att bristerna många gånger är enkla att åtgärda. Det kan exempelvis handla om smuts i ventilationskanalerna.

– Idag ställs höga krav på hållbarhet inom nyproduktion men ska vi minska vårt klimatavtryck är det superviktigt att vi även energieffektiviserar det befintliga beståndet. Där har de tekniska installationerna stor betydelse för hur stort klimatavtryck ett hus har under sin livstid, säger Catarina.

– Som fastighetsägare bör man gå i bräschen och visa att även äldre byggnader kan vara hållbara.