Energiklassningen kan slå orättvist mot Sverige

14. november 2023
Det nya energiklassningssystemet riskerar att slå hårdare mot Sverige än andra EU-länder. Därför har regeringen gett Boverket i uppdrag att se över systemet så att Sverige får likvärdiga konkurrensvillkor som andra länder.

Just nu pågår förhandlingar på EU-nivå om en omarbetning av direktivet om byggnaders energiprestanda. Det kommer bland annat ställas nya krav på renovering och energieffektivisering av befintliga byggnader. Kraven kommer att kopplas till energiklassystemet. Byggnader står för runt 40 procent av Sveriges energianvändning och de nya kraven kan innebära att Sverige får högre energieffektiviseringskrav än andra länder i EU. Boverket får därför i uppdrag av regeringen att utreda om det behövs ändringar i systemet för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för Sverige jämfört med andra medlemsländer.

– Genom uppdraget till Boverket förbereder regeringen i god tid genomförandet av direktivet så att vi får en likvärdig spelplan inom EU vad gäller energieffektiviseringskrav på våra byggnader. Renovering och energieffektivisering behöver ske på ett kostnadseffektivt sätt så att boende inte drabbas av orimliga kostnadsökningar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.

Genom sin utredning ska Boverket belysa samhällsekonomiska för- och nackdelar med eventuella ändringar i energiklassningen. Exempelvis kan det vara sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser, men även offentliga och privata aktörer påverkas.

Uppdraget till Boverket är viktigt för att säkerställa att Sverige har likvärdiga konkurrensvillkor med övriga Europa vad gäller energieffektivisering av byggnader.

– Uppdraget till Boverket är viktigt för att säkerställa att Sverige har likvärdiga konkurrensvillkor med övriga Europa vad gäller energieffektivisering av byggnader, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Om utredningen visar att det krävs ändringar i energiklassningssystemet för att skapa lika villkor för Sverige jämfört med andra medlemsstater ska Boverket genomföra ändringarna innan det omarbetade direktivet träder i kraft.