Dålig luft i skolan – så löser vi problemet

26. april 2021
Ventilationen i svenska skolor är undermålig – samtidigt visar studier hur viktigt ett bra inomhusklimat är för inlärningsförmågan. Mer kraftfulla obligatoriska ventilationskontroller skulle hjälpa till att vända trenden, menar branschorganisationen Svensk Ventilation.

Kopplingen mellan ventilation och bra skolresultat är tydlig. Studier visar att bra inomhusluft är viktigt för att vi ska hålla oss pigga och koncentrerade – och den behövs för att lärarna ska orka undervisa. Ändå visar Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt från 2015 att cirka 15 procent av våra skolor har en luftkvalitet som kan påverka elevernas hälsa negativt. I rapporten I klassrummet står luften still från Svensk Ventilation slår man också fast att Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs i långtifrån alla skolor – trots att det är ett lagkrav.

– Ventilationen är idag alldeles för dålig i många skolor. Ofta beror det på ett ökat elevantal, vilket i sin tur kan innebära att en tillsynes bra ventilation är underdimensionerad. Föråldrade installationer och bristande underhåll är andra vanliga orsaker, säger Britta Permats, VD på Svensk Ventilation.

Britta Permats_porträtt.jpg
Britta Permats, fotograf: Peter Knutson

Och lösningen? Den finns enligt Britta till stor del i OVK:n. Enligt lag ska den genomföras vart tredje år men efterlevnaden är bristfällig och upplägget behöver moderniseras.

– I vår rapport konstaterar vi att bara cirka en tredjedel av alla kommuner har gjort en OVK i alla sina skolor de senaste tre åren. Samtidigt är det positivt att nästan hälften av dem välkomnar bättre tillsyn. Om vi kan se till att ventilationen regelbundet kontrolleras och att brister följs upp ökar våra chanser att få rätsida på problemen med dålig ventilation.

Svensk Ventilation föreslår att kommuner, till skillnad från idag, ska få ta ut en avgift för OVK:n och att elektroniska protokoll införs så att det blir lättare att göra uppföljningar. Idag är inte heller en godkänd OVK någon garanti på att inomhusmiljön är tillfredställande. Det beror på att den inte tar hänsyn till den nuvarande användningen och verksamheten i lokalen. En ventilation avsedd för 20 elever kan få godkänd OVK även om den är i ett klassrum för 35 – också det vill Svensk Ventilation ändra på.

Att optimera ventilationen behöver inte vara dyrt.

– Små åtgärder som att justera luftflöden och få bort smuts i kanalerna kan göra jättestor skillnad! Det är väldigt vanliga fel och det är inte bara en hälsofråga utan påverkar också energieffektiviteten och därmed kostnaden. Jag rekommenderar alla att ha ett serviceavtal eller se till att någon internt, med rätt kompetens, regelbundet servar ventilationen för att inte missa den här sortens brister, säger Britta.

Är ventilationen föråldrad eller underdimensionerad krävs mer omfattande insatser, som att byta ut aggregaten.

– När man ska se över och modernisera sitt ventilationssystem är min rekommendation att investera i behovsstyrd ventilation som är både energieffektiv och flexibel. Den anpassar sig automatiskt till hur många elever som vistas i lokalen. Jag märker av ett ökat intresse för ventilation och hur avgörande en bra inomhusluft är för vår hälsa. Alltfler får insikt om att vi måste jobba med de här frågorna.

Så kan GK hjälpa till:

GK ser till att ventilationen är optimal både avseende funktion och energieffektivitet, så att fastighetsägare kan minska sina driftkostnader och klimatavtryck. GK erbjuder allt från skötsel och förebyggande underhåll till akuta serviceåtgärder och OVK.

GK har också kompetens när ventilationen behöver moderniseras. Då sköter GK projektering och installation av energieffektiva lösningar. GK hjälper till med en helhetslösning eller ett specifikt behov, både för befintliga byggnader och nybyggnation.