GK-koncernen första kvartalet 2023: En bra start på året

12. maj 2023
Fortsatt hög aktivitetsnivå ledde till ökad omsättning och en förbättrad rörelsemarginal under första kvartalet för GK-koncernen. Solid orderingång ger rekordhög orderstock på en skandinavisk marknad som fortfarande präglas av osäkerhet. GK Sverige fortsätter en positiv utveckling.

En bra balans mellan entreprenad- och serviceverksamhet bidrar till stabilitet och flexibilitet. Det ökade intresset för energieffektivisering och hållbar renovering av fastigheter ligger helt i linje med GK:s strategiska inriktning.

GK:s intäkter under första kvartalet ökade med 17 procent till 1 700 miljoner NOK, jämfört med 1 452 miljoner NOK samma period föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26 miljoner NOK, jämfört med 5 miljoner NOK 2022. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 9 miljoner NOK, vilket är en förbättring med 19 miljoner NOK jämfört med motsvarande period 2022.

— Jag är mycket nöjd med att GK har fått en bra start på året. Omsättningen ökar i samtliga tre länder och orderingången har varit god. Lönsamheten ökar också successivt och vi ser att vårt strategiska fokus på att utveckla och förbättra vår kärnverksamhet inom entreprenad och service ger resultat. Det gör mig otroligt stolt att se våra medarbetare leverera förstklassiga tjänster varje dag – tjänster som bidrar till smarta och hållbara fastigheter med ett bra inomhusklimat, säger Kim Robert Lisø, koncernchef.

Solid orderingång

Den 31 mars hade GK en orderstock på totalt 3 655 miljoner NOK, en ökning på nästan 14 procent sedan årsskiftet.

— Nu när marknaden präglas av ökad osäkerhet ser vi fördelarna med vår strategi: att ha en bra balans mellan våra tjänster för nybyggnation och renovering. Därför stärker vi också satsningen på GK Cloud, vår molnbaserade plattform för effektiv och hållbar fastighetsförvaltning, där vi tillsammans med våra teknikpartner skapar smarta lösningar för kunderna, säger Lisø.

GK i Sverige: Fortsätter positiv utveckling

Trots ett osäkert marknadsläge, med förväntad nedgång i konjunkturen och fortsatt höga materialprisökningar, visar första kvartalet att den positiva trenden som Sverige avslutade 2022 i fortsätter. Omsättningen ökade med närmare 19 procent jämfört med samma period föregående år.

Orderingången under första kvartalet var god, där vi bl. a. fått fortsatt förtroende hos Skolfastigheter i Stockholm med avhjälpande underhåll i deras fastigheter samt att i samarbete med Veidekke utföra nyproduktion av en skola i Midsommarkransen, Stockholm, med miljöcertifiering Silver. Orderstocken totalt är stark där rörverksamheten samt inneklimat i Stockholm utmärker sig. Resultatmässigt, justerat för utveckling och engångskostnader, uppgick resultatet före skatt i lokal valuta till 7,7 MSEK, vilket är en kraftig förbättring jämfört med samma period föregående år.

— Vi har haft en bra start på året och fortsätter den fina utvecklingen från 2022 med ökad omsättning och bättre resultatmarginal, både inom entreprenad och serviceverksamheten. Det är en positiv utveckling i alla regioner och det är särskilt glädjande att se en stark förbättring inom vår rörverksamhet, säger Alexis Låftman Kahlmann, VD för GK Sverige.

Målinriktat säkerhetsarbete

Under första kvartalet inträffade totalt 23 olyckor/skador på GK som medförde frånvaro. Ingen av olyckorna var allvarlig och antalet frånvarodagar minskade något under kvartalet, men varje skada är en för mycket och det arbetas aktivt och målinriktat med säkerhetsfrågorna i alla delar av organisationen. Bland annat finns ett uttalat mål att öka rapporteringen av oönskade händelser, både för att öka medvetenheten hos medarbetarna om vikten av att rapportera incidenter och för att lära och bidra till utvecklingen av en starkare säkerhetskultur.

— Vi ska jobba säkert eller inte alls, det är vårt mantra. Vi är en del av en bransch där olycksstatistiken är alldeles för hög. Därför är det viktigt att vi arbetar målmedvetet för att skapa en god säkerhetskultur och att var och en av oss på GK är en god förebild, både för våra kollegor och för dem vi samarbetar med i våra projekt och uppdrag, säger Lisø.

Mer information, se GK Gruppen – 1. kvartal 2023