GK rustar för tillväxt

15. november 2021
GK-koncernens omsättning efter årets första nio månader uppgick till 4,2 miljarder NOK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 65 miljoner NOK. Organisatoriska förändringar i Norge och omstruktureringar i Sverige ger en solid grund för tillväxt och förbättrad lönsamhet framöver.

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 1 299 MNOK, vilket kan jämföras med 1 495 MNOK samma period föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 MNOK, jämfört med 38 MNOK för tredje kvartalet 2020, och resultatet före skatt blev 2 MNOK, jämfört med 24 MNOK samma kvartal föregående år.

Ackumulerat per tredje kvartalet hade koncernen en omsättning på 4 205 MNOK, jämfört med 4 690 MNOK föregående år. Resultatet före avskrivningar efter tredje kvartalet 2021 var 65 MNOK, mot 125 MNOK samma period i fjol. Resultatet före skatt blev 30 MNOK, jämfört med 30 MNOK för 2020. Under 2021 har flera större förbättrings- och omorganiseringsprojekt genomförts.

Orderingången hittills i år är totalt sett god och koncernens orderreserv per tredje kvartalet uppgår till 2,87 miljarder NOK, vilket är drygt 3 procent mer än vid samma tidpunkt föregående år.

— Med vår nya strategi förbereder vi oss inför den gröna omställningen och ytterligare tillväxt. Omstruktureringarna i Norge och Sverige belastar siffrorna, men den underliggande verksamheten är bra och jag är övertygad om att de förändringar vi gör kommer att skapa en stabil grund för ökad lönsamhet och ytterligare tillväxt i framtiden, säger koncernchefen Kim Robert Lisø.

— Vi ser en positiv trend vad gäller investeringar i nybyggnation inför 2022, men även inom renovering och ombyggnation av befintliga byggnader. Den svenska, danska och norska marknaden har återgått till det normala efter pandemin och vi vinner många stora projekt, vilket visar att kunderna har förtroende för att våra leveranser skapar värden för alla som vill ha en framtidsinriktad och grön byggnad. Vi ser att vår kompetens och erfarenhet är efterfrågad i stora, komplicerade projekt där det är viktigt att kunna presentera dokumenterbara resultat vad gäller kvalitet, energieffektivisering och hållbarhet, tillägger Lisø.

Förbättring av den underliggande verksamheten i Norge

Efter justering för omstruktureringskostnader levererar GK:s norska verksamhet en tydlig förbättring av resultatet, i linje med bolagets strategi att prioritera lönsamhet framför omsättningstillväxt. Den underliggande verksamheten har förbättrats, orderreserven för entreprenadverksamheten är fortsatt stabil och vi ser en ökad aktivitet inom befintliga byggnader.

Den 1 september genomfördes en omstrukturering av GK Norge. Från att tidigare ha varit uppdelat i tre specialistföretag är GK Norge nu ett enda företag bestående av tre tvärfackliga divisioner – entreprenad, service samt byggteknik och utveckling. Detta kommer att lägga grunden för en lönsam tillväxt, ett stärkt samarbete mellan GK:s teknikområden och ett bättre utnyttjande av vår samlade kompetens. Därmed kommer vi att bli en ännu bättre partner och rådgivare för våra kunder samt en drivande kraft för hållbara tekniska lösningar.

Större omstrukturering i Sverige

Det omstruktureringsarbete som pågått i Sverige under 2021 börjar nu ge resultat. Verksamheten i Sverige har haft betydande omstruktureringskostnader och flera större förändringar har genomförts. Det underliggande resultatet från ventilationsverksamheten stabiliserades under det tredje kvartalet. Med förväntade goda marknadsförhållanden under 2022, flera större vunna kontrakt och en tillfredsställande orderreserv är framtidsutsikterna goda. Den svenska verksamheten har även tydligt fokuserat på kvalitets- och HMS-arbetet, något som skapar bra förutsättningar för en positiv utveckling framöver.

Alexis Låftman Kahlmann, 54 år har utsetts till ny VD för GK i Sverige och kommer att ha det fullständiga ansvaret för GK:s svenska verksamhet. Han tillträder den 4 januari 2022.

Stabil utveckling i Danmark

GK:s danska verksamhet levererar stabilt och enligt plan. Med fokus på hållbara leveranser inom tekniska totalentreprenader och service är verksamheten i Danmark väl rustad för komplexa uppdrag och ytterligare tillväxt.

Några av höjdpunkterna under det tredje kvartalet

  • GK i Norge är partner i Grön VVS, ett forskningsprojekt vars mål är att halvera koldioxidutsläppen från VVS-installationer i byggnader.
  • GK har ingått ett avtal med Consto om leveranser av rör och ventilation till Nytorvet Boligpark i Gjøviks centrum. Det nya bostadsområdet består av lägenheter (10 000 kvm), kommersiella lokaler (600 kvm) och parkeringsplatser (5 500 kvm). Kontraktet är på 32 miljoner NOK och omfattar fastighetsautomation, VVS och sprinkleranläggning.
  • GK:s serviceverksamhet i Oslo har vunnit ett ramavtal avseende rörservice med Bærum kommun. GK fick högsta poäng för både leveranskapacitet och miljö, det sistnämnda bland annat för att vi använder elbilar på alla uppdrag. Ramavtalet löper under fyra år och har ett värde på totalt 44-60 miljoner NOK. Bærum kommun har ingått tre parallella avtal.
  • GK i Danmark ska leverera en totalteknisk entreprenad vid Gribskov kommuns nya hälsohus ”Sundhedshuset” i Helsinge. Byggnaden är en del av kommunens vision om att erbjuda alla vårdtjänster på en och samma plats och kommer även att innehålla moderna kontorslokaler för 220 medarbetare. Med sina fyra våningar, gröna tak och fasad i varma jordfärger harmonierar byggnaden fint med det omgivande landskapet. Huvudentreprenör är Hoffmann A/S och GK:s andel av projektet har ett kontraktsvärde på 20 miljoner kronor.
  • Stentorpet är ett renoveringsprojekt omfattande 377 lägenheter och 6 lokaler som ska totalrenoveras och få en ny värmelösning samt nya stammar, vattenledningar och badrum. Projektet är ett samarbetsprojekt där Totalbyggen i Västerås AB är totalentreprenör och det lokala fastighetsbolaget Mimer är uppdragsgivare och slutkund. Totalentreprenaden avseende projektering och VVS-installationer har ett värde på 33 miljoner kronor och kontraktet löper över 4 år.
  • Region Västernorrland: Avtalet avser förbättring, underhåll och planerade projekt/renoveringar av regionens samtliga fastigheter. Projektet omfattar cirka 65 fastigheter/avdelningar i regionen, bland annat sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, rättspsykiatri, med en total bruttoarea på 286 500 m2.
  • GK har undertecknat det norska klimatinitiativet Skifts upprop om ökade avgifter för koldioxidutsläpp. Syftet är att bidra till den nödvändiga klimatomställningen och ökad grön konkurrenskraft i näringslivet, samt att minska samhällskostnaderna.