2020 – ett bra år för GK Gruppen

18. februari 2021
GK Gruppens rörelseintäkter 2020 uppgick till 6,13 miljarder NOK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 158 miljoner kronor. En stabil underliggande verksamhet och ökad lönsamhet lyfte resultatet betydligt jämfört med 2019.

GK Gruppen AS hade efter fjärde kvartalet 2020 rörelseintäkter på 6 127 miljoner NOK, jämfört med 6 345 miljoner NOK i 2019. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 158 miljoner NOK, vilket är en ökning med 167 miljoner NOK jämfört med föregående år.

Årets resultat före skatt blev 88,5 miljoner NOK, vilket är en ökning med 304 miljoner NOK jämfört med föregående år.

– Jag är mycket nöjd över att vi trots coronapandemin kan redovisa ett bra resultat. Under 2020 har vi lanserat en ny strategi för koncernen. Vårt mål är att bidra till bra klimatlösningar genom att leverera och drifta tekniska installationer med lägsta möjliga resursförbrukning, klimatpåverkan och driftskostnader, i såväl nya som befintliga byggnader. Det är därför glädjande att fjolårets utmärkta insatser från våra tretusen medarbetare har gett bra resultat, säger Kim Robert Lisø, GK:s koncernchef.

Positiv utveckling inom både entreprenad- och serviceverksamheten

Under 2020 hade GK totalt sett en positiv lönsamhetsutveckling inom alla affärsområden, vilket bidrog till ett bra resultat. Särskilt glädjande är att serviceverksamheten i samtliga länder redovisar starka resultat.

I Norge hade GK en bra utveckling under 2020, med fokus på god styrning av stora entreprenader, kostnadskontroll och ökad lönsamhet inom alla teknikområden.

I Sverige redovisar vi positiva resultat och har trots ett krävande år och besvärliga marknadsförhållanden lyckats förbättra lönsamheten jämfört med 2019.

Den danska verksamheten redovisar goda resultat för 2020 och de senaste årens positiva utveckling fortsätter.

GK Sverige: Rörelsemarginal över nivån för 2019

– 2020 har varit ett händelserikt år där vi trots pandemin, bidragit med hållbara lösningar i våra kundprojekt, påbörjat etableringen av vårt nya varumärke GK på marknaden, ökat ambitionen i vårt hållbarhetsarbete och inom digitalisering, samt lanserat en ny tydlig strategi för hållbar lönsamhet.

Trots att den totala omsättningen för 2020 minskade, har vi tack vare kraftfulla åtgärder levererat en rörelsemarginal över nivån för 2019.

Med ett tydligt fokus på kassaflödet har vi under året stärkt vår likviditet, vilket gör att vi nu kan öka vårt fokus på lönsam tillväxt. Jag kan konstatera att vi under året har lyckats manövrera genom effekterna av pandemin samtidigt som den pågående osäkerheten ställer fortsatt höga krav på flexibilitet, åtgärder och att vi tar vara på attraktiva möjligheter.

Jag är stolt över hur våra medarbetare har manövrerat ett historiskt turbulent år och vi inleder 2021 med ett positivt moment i hela organisationen, säger Göran Krawe, VD på GK i Sverige.

Ny strategi ska säkerställa en hållbar och lönsam verksamhet framöver

Under 2020 lanserade GK sin nya koncernstrategi och införandet pågår i alla delar av verksamheten. Strategin innehåller tydliga riktlinjer för hur GK ska arbeta framöver för att vara en aktiv pådrivare i den gröna omställningen.

– Genom vår nya vision; att vara en klimatförebild, har vi gjort ett åtagande. För oss finns det en tydlig koppling mellan hållbarhetsarbete och långsiktig lönsamhet. Hållbarhetsarbetet stärker vår riskhantering, minskar kostnaderna och ökar tillfredsställelsen bland våra medarbetare. Vi blir mer attraktiva, både som samarbetspartner och som arbetsgivare. Jag är övertygad om att de åtgärder vi har vidtagit genom den nya strategin kommer att säkerställa en hållbar och lönsam utveckling för koncernen. Vår nya grafiska profil är en naturlig följd av de val vi gjort som stödjer våra ambitioner vad gäller hållbarhet, säger Lisø.