GK rustar för hållbarhet och lönsamhet

14. maj 2020
2019 blev ett krävande år för GK-koncernen och resultatet är ett av de svagaste någonsin. Företaget vidtar nu åtgärder för att säkra lönsamheten och en hållbar utveckling för verksamheten. Med en ny strategi och ett positivt resultat för första kvartalet 2020 har en viktig och nödvändig förändring inletts.

2019 uppgick GK-koncernens omsättning till 6,34 miljarder NOK, jämfört med 6,09 miljarder NOK 2018, och resultatet före skatt blev -215,95 MNOK, jämfört med -37,25 MNOK 2018.

Koncernens underliggande drift är dock stabil. Att det samlade resultatet för 2019 blev negativt beror huvudsakligen på följande:

  • Svaga resultat för rör- och elverksamheterna i Norge.
  • Förluster i samband med vissa större entreprenader i Sverige och Norge.
  • Förluster i samband med uppsägning av en försenad och icke ändamålsenligt ERP-lösning.

Den svenska verksamheten fortsätter att redovisa goda resultat, men vissa krävande projekt hade en negativ inverkan på lönsamheten under 2019.

I Norge redovisar Inneklima ett tillfredsställande resultat för 2019. Rör- och elverksamheterna har sedan starten präglats av en snabb tillväxttakt, vilket har påverkat lönsamheten negativt. Arbetet med att vända utvecklingen har påbörjats, vilket är nödvändigt för att koncernen ska kunna hitta en stabil väg för att möta framtiden.

Verksamheten i Danmark redovisar goda resultat för 2019 och fortsätter sin positiva utveckling.

Serviceverksamheten redovisar starka resultat i samtliga länder.

– Efter tre år med förlustsiffror för GK-koncernen har vi nu vidtagit åtgärder för att säkerställa att utvecklingen framöver blir hållbar och lönsam. Vi har bland annat omstrukturerat entreprenadverksamheten och tagit fram en ny koncernstrategi. Det är därför glädjande att kunna konstatera att det pågående förändringsarbetet har börjat ge effekt, vilket siffrorna för första kvartalet 2020 visar, säger Kim Robert Lisø, GK:s koncernchef.

– Landscheferna i Sverige, Danmark och Norge och deras respektive organisationer har gjort ett formidabelt arbete och tagit fram en ny vision och strategi för GK-koncernen. Inledningen av 2020 har präglats av arbetet med att slutföra detta strategiinitiativ och att hantera coronasituationen, och jag vill tacka cheferna i Norge, Sverige och Danmark och alla våra 3 500 anställda för att de står skuldra mot skuldra och jobbar vidare för att säkerställa att GK går stärkt ur denna situation. Med Rune Hardersen på plats som ny Norgechef och en solid gemensam färdplan har vi mycket goda förutsättningar att skapa ett starkt GK framöver, säger Lisø.

Ett bra första kvartal 2020

Trots en mycket krävande situation på grund av coronapandemin redovisar GK-koncernen ett tillfredsställande rörelseresultat på 23,9 MNOK första kvartalet 2020. Den totala omsättningen uppgick till 1,64 miljarder NOK. GK-koncernens orderreserv uppgick vid utgången av första kvartalet till 3,77 miljarder NOK.

I Sverige omsatte GK 435 miljoner NOK under första kvartalet. Den svenska verksamheten redovisade ett övertygande rörelseresultat på 16,8 MNOK.

Verksamheterna i Danmark och Norge redovisar ungefär nollresultat hittills i år. Omsättningen under första kvartalet uppgick till 131 MNOK, respektive 1,05 miljarder NOK.

– GK Sverige uppvisar en stabil start på 2020 där försäljning och produktion motsvarar våra förväntningar tillsammans med ett stark förbättrat kassaflöde. Den totala EBT-marginalen var 4,0 procent. Våra risker är i dagsläget avsevärt reducerade genom de åtgärder som genomfördes under förra året. I slutet av Q1-2020 märkte vi en del mindre inskränkningar i verksamheten pga. pandemin och då främst inom servicesegmentet. Vi har agerat i tid på dessa störningar och hanterar dessa avvikelser på ett handlingskraftigt och bra sätt, säger Göran Krawe, VD för GK Sverige.

Ny strategi med fokus på lönsamhet och en hållbar utveckling

Från att ha börjat som en liten lokal ventilationsfirma för snart 60 år sedan har GK växt till att bli en ledande totalteknisk entreprenör och serviceleverantör i Skandinavien – med 3 500 medarbetare i tre länder. Gunnar Karlsen grundade företaget med långsiktighet, ansvarstagande och omsorg för människor och miljö som viktiga hörnstenar för företagets utveckling. Detta arv förs nu vidare i samband med den gröna omställningen i byggsektorn och samhället i övrigt.

– En betydande tillväxt, inte minst under de senaste tio åren, har gjort GK till en aktör med stark närvaro och inflytande på en föränderlig marknad. Men det har haft sitt pris. Under de senaste åren har vi inte lyckats skapa positiva ekonomiska resultat, totalt sett. För att vi ska kunna utvecklas på rätt sätt framöver krävs att vi levererar mer stabila och förutsägbara ekonomiska resultat. Lönsamhet är avgörande för att vi ska kunna investera i våra medarbetares utveckling och i nya bättre lösningar och tjänster för våra kunder i Norge, Sverige och Danmark, säger Kim Robert Lisø.

Digitalisering, delningsekonomi och hållbarhet präglar och förändrar hela byggsektorn och utmanar de traditionella arbetsmetoderna. Även om vi för närvarande lever i ett slags undantagstillstånd på grund av coronaepidemin är den största utmaningen i vår tid att nå det globala klimatmålet, som är att begränsa temperaturökningen på jorden till max två grader. Det kräver en storskalig omställning till ett hållbart samhälle, baserat på ny teknik och förnybar energi.

GK vill vara en klimatförebild som sätter en ny standard för vad kunderna kan förvänta sig av en teknisk entreprenör och servicepartner.

Byggbranschen spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en mer energieffektiv och hållbar framtid. Med vår nya strategi G-Kraft tar vi ansvar för att hela tiden skapa bättre och mer innovativa och lönsamma lösningar för våra kunder och att vara en bra och utvecklande arbetsplats för alla våra medarbetare. Vi ska arbeta smart och utnyttja vår tvärfackliga kompetens och vi kommer att fortsätta att bära vår del av ansvaret för att säkerställa ett bättre klimat för kommande generationer, säger Lisø.