GK-koncernen förbättrar lönsamheten

17. augusti 2020
GK-koncernens rörelseintäkter uppgick det första halvåret till 3,2 miljarder NOK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 88 miljoner NOK. Lönsamheten ökar jämfört med motsvarande period i fjol.

GK-koncernen omsatte 3 195 miljoner kronor det andra kvartalet 2020, jämfört med 3 309 miljoner kronor samma period i fjol. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 88 miljoner kronor, vilket är en ökning med 14 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2019. Resultatet före skatt blev 46 miljoner kronor, mot 33 miljoner samma kvartal i fjol.

– Vi har haft ett stabilt första halvår och är nöjda att kunna leverera i denna, för både samhället och näringslivet, krävande tid. Corona-läget påverkar GK liksom många andra företag och jag är stolt över hur hela organisationen och alla våra duktiga medarbetare gemensamt ser till att göra det bästa för kunderna och GK, säger Kim Lisø, koncernchef GK.

Det råder dock osäkerhet kring vilka ekonomiska konsekvenser olika smittskyddsåtgärder kommer att få för företaget framöver, både inom entreprenad och service.

Några höjdpunkter från kvartalet:

  • Statsbygg i Norge har valt GK som leverantör av ett nytt centralt fastighetsautomations- och energiuppföljningssystem (BAS och EOS) för en fastighetsportfölj där de 200 största fastigheter som Statsbygg äger ingår. Totalt ska två miljoner kvadratmeter styras via en och samma plattform och ge en effektiv och framtidssäkrad drift och styrning av statliga fastigheter.
  • GK har gått in som ägare i Piscada för att bidra till vidareutvecklingen av effektiv teknik för styrning av fastigheter. Utvecklingen av smarta byggnader och fokus på energieffektivitet gör det allt viktigare att få en helhetsbild över alla tekniska installationer i en byggnad. GK Cloud är en branschledande lösning för ett behovsstyrt och förutsägbart underhåll som bygger på Piscadas unika teknikplattform.
  • I Danmark ingår GK allt fler samarbetsavtal om totaltekniska installationer med livstidsperspektiv och har ingått avtal om projekten Kaktustornens studentbostäder i Köpenhamn, laboratorielokaler för vindforskning vid Nasjonallaboratoriet för hållbar energi vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) i Risø och bostadsprojektet Søtorget i Silkeborg på Jylland.
  • I Södermanland pågår ett av regionens största byggnadsprojekt. Här installerar GK ventilation i fyra stora nya byggnader och i en mängd ombyggnadsprojekt i samband med att tre av regionens sjukhus moderniseras.
  • GK:s koncernledning har förstärkts genom att Guro Steine anställts som ny kommunikations- och hållbarhetschef, Toril Marie Ås som ny CFO och Rune Hardersen som ny chef för den norska verksamheten.

Hållbara framtidsutsikter

– Samtidigt som vi som samhälle naturligtvis måste hantera denna annorlunda vardag och ökade osäkerhet är det viktigt att blicka framåt och använda den här tiden för att skapa ett mer hållbart och energieffektivt samhälle inför framtiden. Byggbranschen står för en betydande andel av klimatutsläppen och mycket kan göras både i befintliga fastighetsbestånd och i nya projekt för att minska utsläppen och energiförbrukningen. Just det är GK:s kärnkompetens och jag tycker därför att företagets framtidsutsikter ser ljusa ut, säger Lisø.

GK:s strävan är att skapa hållbara samhällen för kommande generationer och nyligen presenterade koncernen sin första hållbarhetsrapport. Där beskrivs status för vår miljöpåverkan, vårt sociala och samhälleliga ansvar samt vår företagsstyrning, vilka vi mäter utifrån ett antal parametrar. GK:s mål är att bli en klimatförebild och bidra till att målen i Parisavtalet uppnås.