Så hanterar vi Coronaviruset

GK följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset och agerar utefter rådande rekommendationer och råd. Vi agerar proaktivt genom löpande information till våra medarbetare och aktiv dialog med våra kunder och leverantörer.

Vi har med anledning av Corona - Covid-19 aktiverat vår beredskapsgrupp. Denna beredskapsgrupp utgörs av företagsledningen inom GK. Till denna rapporterar fyra regionala beredskapsgrupper som omfattar samtliga våra teknik- och affärsområden. Syftet med detta är att fånga händelser inom samhället och marknaden för att snabbt kunna vidta åtgärder och dela nödvändig information. Vi följer myndigheternas instruktioner, råd och vägledning samt genomför uppföljningar i vår egen verksamhet för att säkerställa att vi följer reglerna.

Inom GK jobbar vi aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Därför har vi genomfört särskilda arbetsmiljömöten inom alla våra regioner och affärsområden. Syftet med dessa möten var att kartlägga och identifiera risker med anledning av Covid-19. Det är ett omfattande arbete som involverat representanter från både arbetstagare och arbetsgivare.

Skyddskommittémöten

Samtliga regionala kontor har genomfört särskilda möten med avseende på vår arbetsmiljö i relation till Covid-19.

Information till våra anställda

Information har gått ut till all vår personal kontinuerligt med förhållningsregler. Särskild information har gått ut till våra chefer inom bolaget.

Regionala beredskapsgrupper

Ansvariga för dessa grupper är:

Region Nord:
magnus.ronnberg@gk.se

Region Väst:
marcus.andersson@gk.se

Region Öst:
simon.jennstal@gk.se

Region Syd:
jaime.cascalheira@gk.se

Detta arbete har inneburit följande riktlinjer i vår verksamhet:

Lokala beredskapsgrupper inom respektive region är initierade och rapporterar till den centrala beredskapsgruppen.

Inför varje uppdrag så genomförs alltid en riskanalys, denna utökas nu med en särskild bedömning avseende Covid-19. Bedömningen utgår ifrån om vi riskerar att exponeras eller om vi riskerar att exponera särskilt utsatta grupper. Syftet med detta är att säkerställa att vi kan genomföra våra uppdrag på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Vissa av våra uppdrag är kritiska ur leveranssynpunkt och dessa uppdrag säkerställs med särskilda beredskapslistor per region i nära samarbete med våra kunder och leverantörer så vi kan garantera leverans.

Som ett led i att dämpa risken för smittspridning så ombeds personal inom GK att jobba hemifrån om det är möjligt och samtliga interna möten sker digitalt.

Den personal från GK som ni möter är friska och symtomfria och har fått instruktioner i hur de ska uppträda för att begränsa risken för smittspridning.

GK kommer även att följa de specifika riktlinjer som våra kunder upprättar i enskilda projekt och avtal och då i nära samarbete med kunden.

Beroende på omfattningen av epidemin och epidemiens längd kan GK komma att möta leveransutmaningar med förseningar och andra störningar. I detta fall kommer vi att meddela specifikt i de enskilda uppdragen. I en eventuell situation där GK måste prioritera uppdrag kommer uppdrag som är kritiska för samhället att prioriteras. Detta sker då enligt direktiv från myndigheterna.

Vi hoppas att vi med denna information har besvarat några av era frågor om vår hantering av den uppkomna situationen. Om du saknar ytterligare information eller har funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss.

 

Hälsa, miljö & säkerhet på GK

GK arbetar systematiskt och målinriktat med hälsa, miljö och säkerhet.