Dagens uppvärmning av bostäder ger 96 procent mindre utsläpp

19. april 2022
Utsläppen från uppvärmning av svenska bostäder och lokaler har minskat kraftigt sedan 1990, visar statistik från Naturvårdsverket. Det är framför allt utfasning av oljepannor som bidrar till den positiva utvecklingen.

Det har hänt mycket inom området uppvärmning av fastigheter. I dag värms svenska bostäder och lokaler på ett betydligt mer effektivt sätt än för några decennier sedan. Och när vi tittar på statistiken över utsläpp av koldioxid relaterat till uppvärmningen visar den vilken stor omställning som skett i Sverige mellan 1990 och 2020.

Naturvårdsverket rapporterar löpande statistik över uppvärmning av bostäder och lokaler och utsläpp av växthusgaser. Den visar att utsläppen minskade från 9,3 miljoner koldioxidekvivalenter till 0,7 miljoner ton mellan åren 1990 och 2020. Det är en minskning med 93 procent.

Bostäder utgör 40 procent av utsläppen i den här sektorn 2020, medan kommersiella och offentliga lokaler står för 46 procent. Resterande utsläpp hör till kategorin lokaler i jordbruk och skogsbruk. Och det är i bostäder som utsläppen minskat allra mest – med 96 procent mellan åren 1990 och 2020.

Det är framförallt utfasningen av olja till förmån för biobränslebaserad fjärrvärme som har minskat utsläppen. Höga oljepriser och energi- och koldioxidskatt har gjort att andra alternativ för uppvärmning har ökat i popularitet. Värmepumpar är en produkt som används allt oftare. De bidrar till minskade utsläpp men innebär också ett ökat behov av el. Utsläppen av koldioxid som kommer från fjärrvärme och el omfattas inte av den här statistiken utan ingår istället i redovisningen inom el- och fjärrvärmeproduktion.

Minskningen av utsläpp verkar fortsätta och mellan 2019 och 2020 var den hela 14 procent. Oljepannorna kommer troligtvis att fortsätta fasas ut från svenska fastigheter då andra alternativ är mer kostnadseffektiva. Andra sätt att minska utsläppen – och kostnaden för uppvärmning – är energieffektiviserande åtgärder. Att energieffektivisera minskar också utsläppen från el- och fjärrvärmen.

Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-egen-uppvarmning-av-bostader-och-lokaler/

I december 2022 publiceras ny statistik för 2021 men redan den 22 juni redovisas preliminär statistik.