Integritetspolicy

Integritetspolicy för
GK-koncernen

Dataskyddsförordningen ska bland annat säkerställa integritet och konfidentialitet vid behandling av personuppgifter. Vi förpliktar oss att värna om våra anställdas och våra affärspartners integritet när vi behandlar sådana uppgifter och kommer enbart att använda personuppgifter för ändamål som är nödvändiga för att bedriva verksamheten eller som föreskrivits av myndigheterna.

Alla som behandlar personuppgifter ska göra det i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter.

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med GK:s bindande bolagsregler.

GKs behandling av personuppgifter

GK behandlar personuppgifter om anställda, externa konsulter och inhyrda medarbetare. Vi behandlar även vissa uppgifter om personer som är anställda hos kunder och leverantörer eller som är anlitade av oss.

GK kommer alltid att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt i förhållande till den registrerade och kommer enbart använda sådana uppgifter för uttryckligt angivna och berättigande ändamål, i enlighet med relevant lagstiftning.

GK kommer se till att personuppgifter behandlas säkert med avseende på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Personuppgifter kommer inte sparas längre än vad som behövs för ändamålet.

Externa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) kan komma att behandla personuppgifter för GK:s räkning. GK kommer att vidta åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning för att skydda personuppgifter som behandlas av externa tjänsteleverantörer.

GK har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med externa tjänsteleverantörer i syfte att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

GK behandlar uppgifter om personer som inte är anställda hos eller anlitade av oss för följande ändamål:

  • Nödvändiga kunduppgifter – namn, telefonnummer, fakturaadress och e-postadress.
  • För privatkunder behandlar GK motsvarande uppgifter som ovan.
  • Sökande till lediga tjänster – namn, telefonnummer och e-postadress. Vidare kommer vi att spara uppgifter som rör arbetssökandes utbildning, arbetserfarenhet och referenser i syfte att eventuellt erbjuda en befattning vid ett senare tillfälle.

GK ska tillhandahålla information till de registrerade enligt vad som föreskrivs enligt lag. Alla registrerade ska kunna ha tillgång till den information som gäller dem.

Radering

Kunder kan efter att kundförhållandet avslutats gå in på GK:s kundportal och begära att deras personuppgifter raderas.

Sökande till lediga tjänster kan skicka ett mejl till och begära att alla uppgifter raderas.

GK:s ändamål med att spara uppgifter om arbetssökande är att uppgifterna kan komma att användas i samband med nya erbjudanden om anställning.

Internkontroll

GK gör internkontroller, även avseende integritetsskydd, för att säkerställa att gällande lagar följs och att rutiner och riktlinjer revideras vid behov.

Överföring av personuppgifter

GK kommer även att säkerställa att det europeiska regelverket om överföring av personuppgifter till tredje land följs när sådana uppgifter överförs till personuppgiftsbiträden utanför EU/EES.

Personuppgiftsincidenter

Om personuppgifter kommer på avvägar, till exempel på grund av dataintrång, ska detta utan onödigt dröjsmål anmälas till Datainspektionen och senast inom 72 timmar.

Detsamma gäller vid inbrott/förlust av maskinvara såsom datorer, surfplattor, mobiltelefoner etc.

Vi ska meddela den/de registrerade om det är troligt att säkerhetsincidenten medför en hög risk för den enskildes rättigheter och friheter.

Följande personuppgifter lagras i GKs dataregister

Uppgifter om anställda hos GK:

  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer
  • Kvalifikationer, kompetens, utbildning, certifikat, medlemskap i fackförening
  • Namn, adress och telefonnummer till anhöriga
  • Namn på barn

När anställningsförhållandet avslutats raderas uppgifterna som rör anhöriga och barn.

I de fall det finns myndighetsregler som föreskriver att personuppgifter ska sparas kommer dessa inte att raderas.

Kunder och leverantörer:

  • Kontaktpersoner: namn, telefonnummer, adress samt e-postadress. Endast uppgifter som är nödvändiga för att överenskomna uppdrag ska kunna genomföras behandlas.
    GK ska inte samla in andra personuppgifter om kunder och leverantörer.

När GK får kännedom om att en kontaktperson hos kunden eller leverantören slutat eller inte längre är kontaktperson ska GK radera vederbörandes personuppgifter.

Custom sub menus