None
Luften syns inte, känns inte och luktar inte - är det därför den får så lite uppmärksamhet? Bild: Istock

Resultatet av miljöhälsorapporten 2017 är oroväckande

Skriven 30. maj 2017 av Gunnar Karlsen Sverige AB
Hela 20 procent av invånarna i dagens Sverige anger att de har hälsoproblem som beror på inomhusmiljön. Astma, allergi, huvudvärk, trötthet och hosta är några av de symptom som anges. Samma rapport pekar även på att de som vistas i skolor och lokaler med höga luftflöden har lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsprestation och minskade luftvägsbesvär. Många av besvären kan elimineras men för att göra det krävs det att alla tar sitt ansvar och att staten, kommunerna och byggnadsägarna budgeterar för en bättre inomhusmiljö.
Gunnar Karlsen Sverige AB

I dagarna har Folkhälsomyndigheten kommit ut med sin miljöhälsorapport. Rapporten är en samanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver aktuellt kunskapsläge. Ett kapitel i rapporten är tillägnat inomhusmiljön och här går det att läsa att hela tjugo procent, vilket motsvarar 1,4 miljoner människor, i dagens Sverige anger att de har hälsoproblem som beror på inomhusmiljön.

- Rapporten bekräftar precis det som vår rådgivningsverksamhet talar om. Många av de hälsoproblem som rapporteras är besvär som kan elimineras med en rätt dimensionerad och rätt underhållen ventilationslösning. Här måste bland annat staten, kommunerna och byggnadsägarna ta sitt ansvar och budgetera för åtgärder av detta. Dessutom behöver den offentliga upphandlingen ses över och gå från transaktionsbaserade till värdeskapande avtal. Entreprenörer och beställare bör samverka för att uppnå högsta värde inklusive inomhusmiljön och inte enbart lägsta kostnad. Barn och vuxna ska inte behöva betala för dåliga inomhusmiljöer med sin hälsa när det faktiskt finns lösningar, kommenterar Göran Krawe, VD på Gunnar Karlsen.

Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och landsting, men även till myndigheter och andra verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Rapporten kan användas som ett underlag i planeringen av den kommunala tillsynen enligt miljöbalken, men också vid beslut om åtgärder och prioriteringar för att förebygga ohälsa och uppnå en jämlik hälsa, samt i arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen, det övergripande folkhälsomålet och de globala hållbarhetsmålen.

Miljöhälsorapporten 2017 i sin helhet (Kapitel 4 Inomhusmiljön börjar på sidan 84):

Energi och miljön berör oss alla

Vår rådgivningsverksamhet


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Krawe, VD, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 8 764 98 22  |  goran.krawe@gk.se

Therese Pettersson, Marknads- och kommunikationsansvarig, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 70 280 36 37  |  therese.pettersson@gk.seKategori: Nyheter
Custom sub menus